BiH stvara uslove za razvoj obnovljivih izvora energije

BiH stvara uslove za razvoj obnovljivih izvora energije

Dan planete Zemlje koji se obilježava danas, 22. aprila 2011. godine, širom svijeta je povod za analizu trendova i akcija koje se poduzimaju na globalnom nivou, a sa ciljem smanjivanja negativnog djelovanja na okoliš društva uopšte. Energis je tokom protekle godine pratio razvoj i investicije u obnovljive izvore energije kao jednog od najefikasnijih alata za pozitivno

Dan planete Zemlje koji se obilježava danas, 22. aprila 2011. godine, širom svijeta je povod za analizu trendova i akcija koje se poduzimaju na globalnom nivou, a sa ciljem smanjivanja negativnog djelovanja na okoliš društva uopšte.

Energis je tokom protekle godine pratio razvoj i investicije u obnovljive izvore energije kao jednog od najefikasnijih alata za
pozitivno djelovanje na klimatske promjene i ta su zapažanja predstavljena u okviru aktivnosti u prvoj godini postojanja Centra. Obnovljivi izvori energije predstavljaju energetski sektor koji se najbrže razvija i jedna je od oblasti koja je najmanje pogođena ekonomskom krizom u 2010. godini.

Nevjerovatan razvoj gotovo svih obnovljivih izvora energije u protekloj godini prikazuje da je utrka za “žbesplatnom” energijom
globalni prioritet. Tako u zemljama Evropske unije novo instalisani kapacitet obnovljivih izvora energije iznosi preko 60% od ukupnog instalisanog kapaciteta svih energetskih izvora u 2010. godini, dok ostale zemlje poput Kine i Sjedinjenih Američkih Država bilježe i značajnije rezultate.

Posmatramo prema izvorima energije pojedinačno, vjetroelektrane značajno prednjače u novo instalisanom kapacitetu sa ukupnih 38 GW. Samo u Kini je instalisano preko 33% od ukupne svjetske instalisane snage vjetroelektrana u protekloj godini. 2010. godina je rekordna i za solarnu energiju sa novih 7 GW instalisane snage od čega je polovina instalisana u Njemačkoj. Svi drugi izvori, a posebno biomasa i biogas, bilježe značajniji rast posebno u regijama koje imaju povoljne prirodno-ekonomske uslove za razvoj tih izvora energije.

U Bosni i Hercegovini u protekloj godini se vrlo malo radilo u ovoj, potencijano vrlo unosnoj, oblasti. U Federaciji BiH usvojena je Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije koja je izmjenjena amandmanima u martu 2011. godine koji stupaju na snagu početkom maja ove godine. Ta Uredba je dobar osnov za razvoj ovog sektora i u BiH. Centar Energis će u tekućoj godini uložiti značajne napore da ova godina bude godina obnovljivih izvora u BiH.

Obnovljivi izvori energije značajno smanjuju emisiju stakleničkih plinova i na taj način, direktno, pozitivno djeluju na klimatske promjene. U okviru obilježavanja Dana planete Zemlje stavljen je naglasak na promociju korištenja energije iz obnovljivih izvora, što su podržale članice Evropske unije kao i sve ostale potpisnice Aneksa 1 Kyoto protokola.

Dan  planete Zemlje je naziv za dva praznika koja se obilježavaju u proljeće i to 20. marta i 22. aprila. Svrha obilježavanja Dana planete Zemlje je da se ukaže na globalne ekološke probleme, mogućnosti djelovanja sa ciljem smanjivanja čovjekovog utjecaja na planetu i da se predstave mjere koje će osigurati održivi razvoj. Ove godine Dan zemlje obilježava četrdesetu godišnjicu i veliki broj organizacija širom svijeta vrši pritisak na vladajuću strukturu sa ciljem donošenja zakona koji će na sveobuhvatan, fer i realan način djelovati na poboljšanje globalne ekološke situacije. 

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply