• Takmičenje studenata u uštedi energije

  Takmičenje studenata u uštedi energije0

  Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas je održan sastanak posvećen implementaciji projekta “Toyota Challenge – CO2 Friends”.

  Riječ je o studentskom takmičenju koje ima za cilj da smanji najmanje pet posto od ukupne potrošnje električne energije unutar odabranih fakulteta

 • Takmičenje studenata u uštedi energije

  Takmičenje studenata u uštedi energije0

  Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas je održan sastanak posvećen implementaciji projekta “Toyota Challenge – CO2 Friends”.

  Riječ je o studentskom takmičenju koje ima za cilj da smanji najmanje pet posto od ukupne potrošnje električne energije unutar odabranih fakulteta …

 • Škola energije i otpada

  Škola energije i otpada0

  Učenici osnovnih škola predstavljaju ciljnu grupu koja ima najveći kapacitet za apsorpciju novih informacija i znanja. Međutim, obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini ne pruža adekvatno znanje kroz praktične primjere na polju zaštite okoliša i energetske efikasnosti. Zbog ovog pristupa …