Čeka se glavni projekat i građevinska dozvola za HE Vranduk

Čeka se glavni projekat i građevinska dozvola za HE Vranduk

Na gradilištu HE Vranduk u toku je intenzivna izgradnja pomoćnog građevinskog objekta (zagata) u rejonu brane, zahvaljujući kojem će tok rijeke Bosne biti preusmjeren i time stvoreni uslovi za početak budućih iskopavanja temelja brane, saopšteno je iz Elektroprivrede BiH.

Izgradnja pomoćnog objekta izvodi se prema planu izvođenja pripremih radova, a u skopu cjelokupnog programa realizacije projekta, koja teče planiranom dinamikom definisanom Ugovorom o izgradnji HE Vranduk zaključenim sa izvođačem JV Strabag AG/Končar.

Prema Ugovoru, izvođač je u obavezi izrade dokumentacije glavnog, izvedbenog i projekta izvedenog stanja, zatim isporuke opreme, izvođenja građevinskih radova i montaže opreme, te puštanja HE u pogon.

U toku je završna faza izrade Glavnog projekta, čije je kompletiranje i dostava na reviziju, prema aktuelnom Programu realizacije, planirano 4. novembra 2016. godine. Paralelno teče izvođenje pripremnih radova prema Načelnom odobrenju za građenje HE Vranduk.

Nakon što su izvršena istraživanja i sva potrebna mjerenja u svrhu završetka Glavnog projekta, u toku je druga faza pripreme, koja obuhvata raščišćavanje terena u projektnom području, izgradnju pristupnih puteva i gradilišnih platoa, te izgradnju zagata brane prve faze. Sve projektne aktivnosti se odvijaju i prate od strane licenciranih kompanija i nadzornih organa. U dosadašnjoj fazi nisu registrovane ozbiljnije poteškoće u realizaciji.

Nakon što po osnovu revidovanih glavnih projekata budu ishodovane građevinske dozvole, što je planirano do sredine februara 2017. godine, započeće radovi na tunelu, ulaznoj građevini, brani i glavnoj strojari. Planirani datum završetka radova, odnosno puštanja HE Vradnuk u pogon, je 11. novembar 2019. godine, navodi se u saopšenju.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply