Da li BiH spremno dočekuje otvaranje tržišta električne energije?

Da li BiH spremno dočekuje otvaranje tržišta električne energije?

“Energetske politike strategije i investicije” bila je tematska oblast prvog dana Međunarodne konferencije ENERGA 2014 čiji su moderatori bili Mirza Kušljugić i Emir Aganović. Fokus podteme “Energetske politike i usklađenost sa EU direktivama” koje je u uvodnom izlaganju iznijela Ermina Salkičević-Dizdarević, zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa  BiH, bio je presjek energetskog stanja u Bosni i

“Energetske politike strategije i investicije” bila je tematska oblast prvog dana Međunarodne konferencije ENERGA 2014 čiji su moderatori bili Mirza Kušljugić i Emir Aganović.

Fokus podteme “Energetske politike i usklađenost sa EU direktivama” koje je u uvodnom izlaganju iznijela Ermina Salkičević-Dizdarević, zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa  BiH, bio je presjek energetskog stanja u Bosni i Heregovini. činjenica je da živimo u vremenu kada su okolinski zahtjevi po evropskim direktivama i standardima života izuzetno visoki, te da je naša država još uvijek zemlja u razvoju koja mora puno vremena i sredstava izdvojiti za dostizanje postavljenih ciljeva koji se nameću ugovorom sa Europskom zajednica.

“Imamo dosta zakonske regulative koju još uvijek nismo usvojili što je u fazi pripreme. Ja se nadam da će ova konferencija doprinijeti razvoju svijesti donosioca odluka u svim sektorima. BiH ima puno napretka u ovom sektoru u smislu pokretanja određenih energetskih projekata. Upravo je Tuzla pravo mjesto za to. Pokretanje termobloka 7 u TE Tuzla jedan je od najvećih energetskih projekata u regiji i u tom smislu možemo biti ponosni na određene projekte”, rekla je Salkičević-Dizdarević.

Kada je riječ o izradi zakonodavnog okvira za električnu energiju u BiH u skladu s pravnom stečevinom EU, novi skup zakona nije samo posljedica postupka pridruživanja i usklađivanja s EU propisima, nego i vlastita potreba unapređenja funkcionisanja elektroenergetskog sektora u okviru Energetske zajednice i uspostave regionalnog tržišta.

Novi skup zakona ne treba doživljavati kao zakone o elektroprivredama, nego o konkurentnom i transparentnom tržištu električne energije na kojem prvenstveno treba raspodijeliti uloge i utvrditi odgovornosti svih ključnih aktera, rekao je u svom izlaganju Nijaz Duraković iz Energetskog instituta “Hrvoje Požar” iz Zagreba.

Uloga regulatora u razvoju elektroenergetskog sektora definisana je u značajnoj mjeri zastarjelim zakonima. Mirsad Salkić u ime DERK BiH Tuzla rekao je da treba izraditi listu zakonodavnog okvira u oblasti električne energije u BiH u skladu sa pravnom stečevinom EU, odnosno pripremiti listu podzakonskih akata koji se trebaju donijeti na osnovu nove primarne legislative.

Umjesto zaključka, na temu “Budućnost tržišta električne energije”, Slavko Krajcar s Fakulteta elektrotehnike i računarstva iz Zagreb, iznio je vremenski tok te prisutne upoznao da su investicije obnovljivih izvora energije u EU pale za 44%, te da 1. jula ove godina trebaju stupiti nova pravila o podršci. U periodu 2014.-2015. primijenit će se prvi pilot projekti uz nova pravila o državnim podrškama dok godine 2017. sve države članice moraju održati javne konkurse kako bi poticale OIE.

U okviru ove oblasti, o temi “Otvorena pitanja iz oblasti energetike”, govorili su Jasmina Trhulj, u ime Janeza Kopača iz Sekretarijata Energetske zajednice Beč, “Energetska tranzicija u Njemačkoj”, Alexander Mardian, Delegation der Deutschen Wirtschaft in B&H, te “Rizici poslovanja u energetskom sektoru”, Nenad Debrecin, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb.

Druga tematska oblast “Tržište električne energije” sastavljenoj iz dvije sesije bilo je riječi o “Regionalnom tržištu i iskustvima”, te “Razvoju tržišta električne energije u BiH”.

Prema izlaganju Jasmine Trhulj iz Sekretarijata Energetske zajednice, na temu “Razvoj tržišta u zemljama Energetske zajednice”, da bi se integrisalo tržište električne energije, potrebne aktivnosti koje se moraju preduzeti na regionalnom nivou su harmonizacija mrežnih i tržišnih pravila, saradnja operatera, operatora tržišta korisnika sistema i regulatora, te uspostavljanje koordinacije najmanje na regionalnom nivou.

Perspektive otvaranja tržišta maloprodaje električne energije u BiH mogu se posmatrati sa cjenovnog aspekta koji podrazumijeva ulogu tržišta-razvoj konkurencije i ulogu javnih snabdjevača, u funkciji garanta sprčavanja rasta cijena kada god to nije neophodno. U aspekt razvoja konkurencije spadaju slobodan izbor snabdjevača, tržišna orijentacija, ograničavanje monopola i fleksibilnost ponude. Kod aspekta rizika promjena snabdjevača i kvalitet snabdijevanja ne postoje, odabir snabdjevača snosi rizik neblagovremene reakcije dok je cjenovni rizik nizak s obzirom da postoji slobodan izbor promjene snabdjevača.

Jedna od preporuka, kako je u svom izlaganju naveo Nedžad Polić iz Europower Tešanj, jeste dorada Zakona o električnoj energiji koji će obuhvatiti ključne operacije i u njemu propisati sankcije za neodgovorno postupanje.

Učešće u radu tematske sesije uzeli su Božidar Radović iz DNV KEMA, Bon, Njemačka sa temom “Balansno tržište preduslov efikasnog funkcioniranja tržišta električne energije”, Ljiljana Hadžibabić iz Agencije za energetiku Republike Srbije “Iskustva u otvaranju tržišta električne energije u Srbiji”, zatim Vojislav Pantić iz Nezavisnog operatora sistema u BiH koji je govorio o ulozi kancelarije za koordinisane aukcije, te Ivan Kalaftić sa temom “Tržište električne energije u JI Evropi”.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine FERK osnovana između ostalog radi regulisanja tržišta električne energije tema će obradjivati same početke razvoja tržišta kao i određene stvari koje nas čekaju u budućnosti tačnije nakon 1. januara 2015. kodine koji je “žDan D” kad je u pitanju otvaranje tržišta električne energije.

“Od dana D svi kupci u BiH imat će mogućnost da slobodno kupuju električnu energiju na tržištu po svom izboru što znači da će mali kupci moći izabrati svog snabdjevača te s njim dogovoriti količnu i cijenu”, rekla je Sanela Pokrajčić iz FERK-a.

O “Ulozi Regulatorne komisije za energiju Republike Srpske” učešće u radu sesije uzeo je Milenko čokorilo. Na temu “Pripreme za potpuno otvaranje tržišta” govorili su Mirsad Å abanović iz JP EP BiH, Sarajevo, Koraljka Kovačević Markov iz MH ERS, Trebinje i Miroslav Nikolić iz JP EP HZHB, Mostar.

O “Zaštiti kupaca” govorio je Edin Zametica iz DERK BiH Tuzla a o “Tržištu električne energije iz aspekta industrijskog kupca” Janja Milić iz BSI doo Jajce.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply