EFEKTivna BiH (r)evolucija energetske efikasnosti

EFEKTivna BiH (r)evolucija energetske efikasnosti

(R)evolucija energetske efikasnosti u BiH sa naglaskom na Republiku Srpsku, bila je tema o kojoj se razgovaralo na skupu održanom u Banja Luci 07.04.2016. godine. Skup je organizovala EFEKT mreža u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

(R)evolucija energetske efikasnosti u BiH sa naglaskom na Republiku Srpsku, bila je tema o kojoj se razgovaralo na skupu održanom u Banja Luci 07.04.2016. godine. Skup je organizovala EFEKT mreža u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Dva dominantna i usko povezana problema sa kojima se svijet pa i BiH, danas suočavaju jesu, sa jedne strane, nedostatak i nesigurnost u snabdijevanju energijom i sa druge strane, zagađenje okoliša i klimatske promjene kao posljedica prekomjerne potrošnje energije. Jedan od načina da se negativni uticaji smanje i da se pozitivno utiče na održivi razvoj jeste efikasno korištenje energije. Energetska efikasnost nas čini manje osjetljivim na nestašicu energije, smanjuje zagađenje i direktno utiče na poboljšanje životnih uslova. Energetska efikasnost podrazumijeva niz mjera koje se poduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove života i rada, rečeno je na skupu.

Skupu su se obratili relevantni govornici, a svako iz svog ugla je predstavio izazove i mogućnosti koje pruža energetska efikasnost u Republici Srpskoj.
Predstavnik Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske Mladen Ninković rekao je da je Fond u proteklom periodu pružao podršku jedinicama lokalne samouprave u izradi akcionih planova energetske efikasnosti.

„Nastavićemo provođenje energetske politike Republike Srpske, a trenutno radimo i na uspostavljanju novih mehanizama finansiranja koji će omogućiti sufinansiranje projekata predviđenih akcionim planom jedinica lokalne samouprave“, rekao je Ninković.
Najvažnije aktivnosti Fonda su prikupljanje finansijskih sredstava iz raznih izvora, koja se zatim ulažu u razvoj novih projekata, a sve sa ciljem povećanja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u Republici Srpskoj.

Ninković je istakao značaj edukacije građana o važnosti pametnog korištenja energije, primjenama mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima.
Predstavnik Centra za razvoj i podršku i koordinator EFEKT mreže Amir Zahirović predstavio je EFEKT mrežu za okolišno prihvatljivu energiju, njene aktivnosti i rezultate koje postiže. Članovi EFEKT mreže su prvenstveno pojedinci, stručni iz raznih oblasti direktno vezanih za EE&OIE i to osobe koje prvenstveno svojim pojedinačnim stručnim znanjem i kompetencijama mogu u značajnoj mjeri doprinijeti institucionalnom i konstruktivnom pristupu koji EFEKT mreža zagovara.

EFEKT mreža radi sa građanima (edukacije građana), lokalnim zajednicama (izrada lokalnih akcionih planova energetske efikasnosti) i sa stručnom javnosti (edukacije i provođenje mjera energetske efikasnosti u praksi).

Marina Turkić – Gradska uprava grada Doboja – V.D. Načelnik odjeljenja za Evropske integracije i energetsko – ekološku efikasnost, na skupu je istakla da je grad Doboj 28. decembra 2015. godine, usvojio Akcioni plan energetske efikasnosti – SEAP (Sustainable Energy Action Plan), prema kojem Grad Doboj planira da do 2020. godine smanji emisiju ugljen-dioksida za 20,03% u odnosu na 2013. godinu, kada je u ovom gradu ona iznosila 246.323 tona. Turkić je predstavila i konkretne mjere koje će grad realizovati u narednom periodu kako bi se postigli zacrtani rezultati iz SEAPa. Poseban set aktivnosti odnosi se na rad sa građanima kroz edukacije i savjetovanja na razne teme. Za građane Doboja bit će otvoren i energetski kutak, gdje će moći dobiti sve informacije o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije.

Predstavnik opštine Teslić, Dragan Mišić, prisutnima je predstavio aktivnosti i projekte koje je opština realizovala u proteklom periodu. Rekonstrukcija javne rasvjete, sanacija dječijeg vrtića, predfizibiliti studija centralnog grijanja, samo su neki od projekata koje je opština realizovala. Kroz ove projekte oština Teslić ostvaruje znatne finansijske uštede koje ulažu dalje u realizaciju projekata energetske efikasnosti.

Na kraju skupa izlagači su se složili da je veća uključenost medija, informisanost i edukacija građana, zaposlenika u javnim ustanovama i šire javnosti od ključne važnosti za razumijevanje i primjenu energetske efikasnosti. Važno je promijeniti percepciju građana i javnosti i odmaknuti se od toga da je energetska efikasnost skup određenih tehničkih mjera koje se provode u praksi. Energija je roba i njom treba pametno i racionalno upravljati, a na taj način možemo smanjiti i svakodnevnu potrošnju i ostvariti uštede u ličnim budžetima.

U vrijeme kada su se u BiH desili značajni pomaci u borbi protiv globalnog zatopljenja, smatramo da je važno razgovarati i izvještavati na temu zaštite životne sredine.

Da podsjetimo:

• 30.12.2015. godine, Vijeće ministara BiH usvojilo je Nacionalni plan smanjenja emisija za Bosnu i Hercegovinu (NERP BiH);
• 30.03.2016. godine Vijeće ministara BiH je usvojilo Akcioni plan za korištenje obnovljive energije u Bosni i Hercegovini (NREAP), čime BiH ispunjava obavezu iz Ugovora o Energetskoj zajednici, kao i obavezu primjene direktiva EU koje se odnose na obnovljive izvore energije;
• Predsjedništvo BiH na sjednici održanoj 04.04.2016. donijelo je odluku o prihvatanju Pariškog sporazuma uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, koji će biti potpisan u New Yorku 22. aprila 2016. Godine, na Dan planete Zemlje.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply