Energetska efikasnost & Energetski menadžment

Energetska efikasnost & Energetski menadžment

Zenica, Hotel “žDUBROVNIK”, 23. – 25. septembar 2010. Kontinuirani porast cijene energenta… Sve veći udio troška energije u cijeni finalnog proizvoda… Nepouzdano snabdijevanje energentima… Održavanje tržišne konkurentnosti preduzeća pri visokim cijenama energije… samo su neki problemi sa kojima se danas susreće većina kompanija u BiH kada je u pitanju energija. Rješenje kako postati neovisan na gore

Zenica, Hotel “žDUBROVNIK”, 23. – 25. septembar 2010.
Kontinuirani porast cijene energenta…
Sve veći udio troška energije u cijeni finalnog proizvoda…
Nepouzdano snabdijevanje energentima…
Održavanje tržišne konkurentnosti preduzeća pri visokim cijenama energije…
samo su neki problemi sa kojima se danas susreće većina kompanija u BiH kada je u pitanju energija.

Rješenje kako postati neovisan na gore navedene prijetnje poslovnih aktivnosti kompanije, te kako postići značajnije uštede novca uštedom energije, a ujedno se prilagoditi modernim tokovima, je uvođenje Energetskog Menadžmenta (ušteda do 15%) i implementacija mjera energetske efikasnosti (ušteda i do 50%). Naime, samo kompanija koja prihvati činjenicu da je energetska efikasnost snažan elemenat konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu, te da je energetski menadžment njena ključna potreba, može osigurati svoj opstanak na tržištu!

Trodnevna edukacija koju CETEOR nudi je metodološki osmišljena da pokrije sve domene upravljanja kompanijom sa aspekta korištenja/potrošnje energije i vode. Prva je ovakve vrste u zemlji i izuzetna je prilika za stručno osposobljavanje i usavršavanje.

Obuka je namjenjena:

– Svim proizvodnim subjektima koji u svom procesu koriste energiju/energente,

– Svim javnim/uslužnim subjektima koji samostalno upravljaju troškovima za energiju/energente,

– Inžinjerima koji na različitim nivoima kompanije upravljaju tokovima energije,

– Konsalting kompanijama u oblasti energetske efikasnosti i u pravljanja energijom,

– Naučnim i stručnim institucijama/djelatnicima, kao izvrsna nadopuna formalnom obrazovanju,

– Svim zainteresiranim stranama čije su poslovne aktivnosti u domenu korištenja/upravljanja energijom i energetskom efikašnošću.

Nakon trodnevnog programa, učesnici će znati:

– kako mjerama energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta ostvariti uštede,

– kako uspješno upravljati tokovima i troškovima energije na nivou kompanije,

– kako provesti energetski audit,

– koje su to mjere povećanja energetske efikasnosti na pojedinim tehničkim sistemima,

– kako napraviti i ostvariti plan uštede energije,

– kako definisati listu prioritetnih aktivnosti za povećanje efikasnost i smanjiti utrošak energije u kompaniji.

Prema Nomenklaturi stručnih zanimanja uspostavljeno je novo zanimanje pod nazivom “žStručnjak za upravljanje energijom i vodom”. Formalno obrazovanje tog usmjerenja ne postoji a stručno usavršavanje u toj oblasti možete steći na obuci “žENERGETSKA EFIKASNOST & ENERGETSKI MENADŽMENT”. Nakon uspješno obavljene obuke polaznicima će biti uručeno Uvjerenje verificirano od Regionalnog centra za edukaciju i informiranje za održivi razvoj Jugoistočne Evrope REIC.

CETEOR kontakt:

Elma Kavazović, saradnik za edukaciju,

tel.: 033 563 582, fax.: 033 205 725,

e-mail: ekavazovic@ceteor.ba; web: www.ceteor.ba

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply