III Savjetovanje o energetici u BiH sa međunarodnim učešćem

III Savjetovanje o energetici u BiH sa međunarodnim učešćem

Tema Savjetovanja Energijska efikasnost & Obnovljivi izvori energije OSNOVA ZA INICIJATIVU Energetska efikasnost predstavlja pojam racionalnog korištenja energije u industriji, prometu, zgradama itd. Za razliku od energetskih postrojenja, gdje rade energetičari koji ujedno vode računa o efikasnosti konverzije energije, u sektoru korištenja energije postoji velika neracionalnost u pogledu efikasnosti korištenja energije, odnosno veliki potencijal u ekonomskim uštedama i smanjenju emisije stakleničkih

Tema Savjetovanja Energijska efikasnost & Obnovljivi izvori energije

OSNOVA ZA INICIJATIVU
Energetska efikasnost predstavlja pojam racionalnog korištenja energije u industriji, prometu, zgradama itd. Za razliku od energetskih postrojenja, gdje rade energetičari koji ujedno vode računa o efikasnosti konverzije energije, u sektoru korištenja energije postoji velika neracionalnost u pogledu efikasnosti korištenja energije, odnosno veliki potencijal u ekonomskim uštedama i smanjenju emisije stakleničkih gasova. Obnovljivi izvori energije, s druge strane, iz godine u godinu doživljavaju prirast korištenih kapaciteta što je i očekivano uzme li se u obzir prirodni potencijal BiH u ovoj oblasti.

CILJ SAVJETOVANJA
Cilj III Savjetovanja je da se posveti više pažnje temi efikasnog korištenja energije organizacionim, prostornim, tehničkim, ekonomskim i drugim aspektima fenomena energetske efikasnosti.

UčESNICI SAVJETOVANJA
Očekuje se da savjetovanje okupi menadžere i stručnjake iz preduzeća koja se bave energijskom efikasnošću, obnovljivim izvorima energije i komunalnom energetikom, nevladine organizacije, stručnjake sa univerziteta, naučnike, stručne organizacije, konsalting firme, predstavnike ministarstava zaduženih za komunalne poslove, energiju i zaštitu okoline, te proizvođače opreme i građevinskih materijala iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

TEME SAVJETOVANJA

 •     Energetska efikasnost u zgradarstvu, javnom sektoru i industriji.
 •     Centralno grijanje naselja (komunalne i komercijalne djelatnosti).
 •     Trendovi u grijanju: individualni, distribuirani i centralizirani sistemi.
 •     Energetski audit u zgradarstvu i industriji.
 •     Tehničko-tehnološke inovacije i porast stepena korištenja energije na strani proizvodnje.
 •     Smanjivanje toplotnih potreba na strani potrošnje energije.
 •     Upravitelji zgrada i njihova uloga u energetskoj efikasnosti grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije.
 •     Sistemi naplate usluga grijanja.
 •     Povećanje stepena korisnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
 •     Zakonodavstvo u BiH, sa aspekta približavanja EU.
 •     Komunalna energetika u procesu približavanja EU.
 •     Strateški plan i program razvoja energetskog sektora u BiH.
 •     Upravljanje energijom u lokalnim zajednicama i uloga lokalne zajednice u upravljanju sistema grijanja.
 •     Integrirani sistemi upravljanja u komunalnoj energetici prema ISO standardima.
 •     Energetski menadžment u industriji.
 •     Energetska efikasnost u hotelijerstvu.
 •     Tržište biomase u BiH.
 •     Mogućnosti korištenja hidropotencijala u BiH.
 •     Korištenje geotermalne energije u BiH.
 •     Mogućnosti finansiranja projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije

ZA DETALJNIJA OBAVJEÅ TENJA OBRATITE SE NA ADRESU CETEOR
d.o.o. , Put života bb, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: Elma Kavazović, dipl.ing.agr., menadžer za edukaciju
Tel/fax: + 387 33 563 582; + 387 205 725
e-mail: ekavazovic@ceteor.ba ;
www.ceteor.ba

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply