Inicijativa Smart Cities

Inicijativa Smart Cities

Smart Cities inicijativa cilja da unaprijedi životne uslove urbanog stanovništva, kao i lokalnu ekonomiju. Inicijativa se prvenstveno odnosi na investicije u energetsku efikasnost i redukciju emisije stakleničkih gasova. Smart Cities inicijativa cilja da unaprijedi životne uslove urbanog stanovništva, kao i lokalnu ekonomiju. Inicijativa se prvenstveno odnosi na investicije u energetsku efikasnost i redukciju emisije stakleničkih

Smart Cities inicijativa cilja da unaprijedi životne uslove urbanog stanovništva, kao i lokalnu ekonomiju. Inicijativa se prvenstveno odnosi na investicije u energetsku efikasnost i redukciju emisije stakleničkih gasova.

Smart Cities inicijativa cilja da unaprijedi životne uslove urbanog stanovništva, kao i lokalnu ekonomiju. Inicijativa se prvenstveno odnosi na investicije u energetsku efikasnost i redukciju emisije stakleničkih gasova. Ova inicijativa se trenutno provodi u 70 europskih gradova koji su izabrani na osnovu slijedećih preliminarnih kriterija:

Kriterij

Da li Sarajevo ispunjava kriterij?

Da li Banja Luka ispunjava kriterij?

Da li Mostar ispunjava kriterij?

100.000 500.000 stanovnika

DA

DA

DA

Najmanje jedan univerzitet

DA

DA

DA

Broj stanovnika šire regije manje od 1,5 miliona

DA

DA

DA

 

Ostali kriteriji koji su se primjenjivali prilikom izbora grada unutar inicijative odnosili su se na raspoloživost podataka, i tu bosansko-hercegovački gradovi ne zadovoljavaju kriterije.

Na slici prikazane oblasti na koje Smart Cities inicijativa ima direktni uticaj. Aktivnosti djelovanja inicijative na ove oblasti će biti navedene nešto kasnije u ovom izlaganju.

Smart Cities inicijativa podržava gradove u postizanju ambicioznog cilja: 40% smanjenja emisije stakleničkih gasova do 2020. godine. Da bi se postigao ovaj cilj potreban je sistematski pristup i niz inovacija u poljima energetske efikasnoti, tehnologijama koje emituju vrlo malo stakleničkih gasova i napredno upravljanje potražnjom i ponudom energije. Glavne komponente ove inicijative su mjere koje se odnose na građevine, lokalne energetske mreže i transport unutar gradova.

Inicijativa je razvijena na osnovu postojećih EU i nacionalnih programa održivog razvoja poput CIVITAS, CONCERTO i Intelligent Energy Europe, i koristi se smjernicama SET Plana (Strategic Energy Technology Plan), posebno u oblastima solarne energije i energetskih mreža. U inicijalnoj fazi implementacije inicijative bit će uključen i Savjet gradonačelnika (koji uključuje više od 500 gradova), radi multiplikacije efekata inicijative.

Specifični ciljevi

 • Da se dosegne inicijalni nivo od 5% od ukupnog stanovništva EU, koje koristi energetski efikasne tehnologije sa ciljem “otvaranja tržišta”
 • Smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 40% do 2020. godine, što će se reflektovati u energetskoj sigurnosti, kvaliteti života i slično
 • Efikasno širenje energetski održivog koncepta življenja na lokalnom nivouReference year 1990

U ostvarivanju ovih ciljeva, lokalne vlasti će predložiti i implementirati holistički koncept, integrirajući odgovarajuće tehnologije i zakonske odredbe. Kao što je već navedeno, inicijativa se odnosi na mjere u građevinama, energetskim mrežama i transportu.

 1. Građevine:
  • Do 2015. godine izgradnja novih građevina koje će imati nutlu neto potrošnju energije ili nultu neto emisiju stakleničkih plinova. Predviđa se da će ovaj zahtjev biti uvršten u legislativu na lokalnom nivou do 2012. godine.
  • Renoviranje postojećih zgrada tako da se maksimalno redukuje potrošnja energije, i pri tome da se zadrže navike korisnika energije. Prvenstveno se odnosi na nove izolacijske materijale i ostale mjere koje mogu dovesti do smanjenja potražnje za energijom.
 2. Energetske mrežebGrijanje i hlađenje
 • Primjena inovativne i troškovno efikasne biomase, kao i solarnih, termalnih i geotermalnih tehnologija
 • Inovativni hibridni sistem grijanja i hlađenja koji koristi gore navedene energetske izvore, ali i napredne sisteme distribucije i čuvanja toplotne energije
 • Visoko-efektivni kogeneracijski okružni sistemi grijanja

Električna energija

   • “˜Pametne mreže”™ koje dozvoljavaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, analizu potražnje za energijom itd.
   • Napredni sistemu za mjerenje i upravljanje energijom.
   • Napredni uređaji, osvjeljtenje (posebno gradsko osvjetljenje), oprema itd.
   • Poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora (posebno iz solarne energije i korištenja snage vijetra)
 1. Prijevoz
  • 10 20 testnih programa za sisteme javnog prijevoza koje emituje malo ili nimalo stakleničkih plinova koji podrazumjevaju: napredne sisteme naplate transporta, napredne sisteme izvjegavanja zagušenja saobraćaja itd.
  • Održiva mobilnost: napredni javni transport, upravljanje potrebama za prijevozom, promocija biciklizma itd.

Aktivnosti

Inicijativa će biti prilagođenja ambicijama grada, kao i rizicima koji su uključeni u implementaciju. Ambiciozniji gradovi će biti finansirani kroz programe tehničke pomoći, što im može olakšati pristup zajmovima i drugim izvorima finansiranja. Gradovi koji značajno mijenjaju svoju infrastrukturu, i tako preuzimaju više rizika, mogu imati na raspolaganju i grantove koji će podržati njihove težnje inovacijama u ovoj oblasti.

Smart Cities inicijativa se odnosi na slijedeće aktivnosti:

 1. Građevine:
  • Testiranje različitih opcija dizajna za 100 novih stambenih i 100 komercijalnih građevina sa ciljem stvaranja “˜građevine nulte energije”™ u različitim klimatskim zonama. Posebna pažnja će se pridodati troškovima razvoja ovakvih građevina koji ne bi trebali biti veći za više od 5% od troškova konvencionalne izgradnje.
  • Testiranje i procjena 5 10 programskih strategija za renoviranje postojećih javnih zgrada, sa naglaskom na tehnologije renoviranja.
  • Testiranje i procjena 5 10 programskih strategija za renoviranje ostalih građevina. Za ove programe će biti izdvojena značajna sredstva.
 2. Energetske mreže Grijanje i hlađenje

5 10 programa za sisteme grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora koji bi trebali snadbjevati 50% od ukupne potražnje za grijanjem i hlađenjem iz obnovljivih izvora energije

Električna energija

   • Razvojni programi fokusiranji na visoko-efikasnim uređajima, osvjetljenju i naprednim mjerenjima
   • 5 10 razvojnih programa za napredne energetske mreže u gradovina, u saradnji sa svim relevantnim SET-Plan inicijativama, sa naglaskom na lokalnu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Gradovi koji razvijaju mrežu u saradnji sa lokalnom energetskom kompanijom će imati prioritet u ovim programima.
 1. Transport:
  • 10 20 testnih programa za upotrebu vozila koja koriste alternativna goriva, posebno u javnom prijevozu, uključujući i infrastrukturu snadbjevanja takvim gorivima
  • Testni programi koji se fokusiranju na efikasno kretanje unutar gradova, što podrazumjeva sisteme za praćenje i upravljanje saobraćajem i promociju biciklizma i pješačenja.

Pretpostavljeni troškovi

Aktivnost Total (M€)
1. Nove građevine i renoviranje građevina (za 20 miliona građana) 10 000 – 12 000
2. Energetske mreže (grijanje, hlađenje i električna energija)
3. Transport

 

Ovaj iznos se odnosi sa sumu privatnih i javnih investicija u okviru Smart Cities inicijative.

Smart City Amsterdam

Lokalna samouprava grada Amsterdama u saradnji sa IBM-om, Cisco-m, Phillips-om i lokalnim energetskim kompanijama je odlučila investirati oko milijarde eura u naredne tri godine, sa ciljem da Amsterdam bude vodeći europski grad po pokazateljima Smart City inicijative. Iako Amsterdam nije uključen kao jedan od gradova Smart City inicijative, gradske vlasti su odlučile unaprijediti grad Smart City standardima u rekordnom roku. Ključni partneri u ovom projektu su odlučni da pronađu najbolja moguća rješenja i primjene ih u Amsterdamu, i da naprave od Amsterdama primjer da je moguće redukovati emisiju štetnih plinova i potrošnju energije upotrebom novih tehnologija.

Primjer Amsterdama je bitan i za druge gradove koji nisu obuhvaćeni Smart Cities incijativom, i pokazatelj da gradovi sami trebaju preuzeti inicijativu sa ciljem stvaranja boljeg i naprednijeg okruženja za svoje stanovnike.

Korisni linkovi:

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply