Izvještaj sa obuke

Izvještaj sa obuke

Obuka “žImplementatori energetske efikasnosti” je uspješno održana u periodu između 13. i 15. decembra 2012. godine, na dvije lokacije (Hotel Sarajevo, Sarajevo i Centar za energetsku efikasnost, Pazarić). Obuka se sastojala iz tri jednodnevna modula: – Modul I: Osnovni pojmovi i značaj energetske efikasnosti – Modul II: Procjena energetske efikasnosti kroz vizuelni pregled objekta –

Obuka “žImplementatori energetske efikasnosti” je uspješno održana u periodu između 13. i 15. decembra 2012. godine, na dvije lokacije (Hotel Sarajevo, Sarajevo i Centar za energetsku efikasnost, Pazarić).

Obuka se sastojala iz tri jednodnevna modula:

Modul I: Osnovni pojmovi i značaj energetske efikasnosti

– Modul II: Procjena energetske efikasnosti kroz vizuelni pregled objekta

– Modul III: Osnovni elementi i tehnike za procjenu energetske efikasnosti

Moduli su bili sastavljeni od kombinacije ex cathedra predavanja, grupnog i individualnog rada učesnika obuke. Ovaj pristup je dobro isplaniran i implementiran, što potvrđuju ocjene i komentari obuke koje su učesnici dodjelili po implementaciji obuke.

Od 22 izabrana kandidata koja su do 14. decembra 2012. godine u 17:00h potvrdili svoje učešće (pismeno ili verbalno) obuci je prisustvovalo 16 učesnika, s tim da je jedan učesnik prisustvovao samo prvom danu obuke. U prilogu ovog izvještaja se nalazi evidencija o prisutnosti na obuci.

TEST

Prilikom implementacije obuke učesnici su radili dva testa:

– Test 1: ulazni test

– Test 2: finani test

Ulazni test je služio za upoznavanje sa nivoom poznavanja teme obuke kod polaznika, te je napravljen anonimno. Učesnici su davali odgovore na 15 pitanja podjeljenih u tri kategorije:

Prva kategorija (tačan odgovor donosi 5 bodova): izabrati odgovor između nekoliko ponuđenih opcija

Druga kategorija (tačan odgovor donosi 5 bodova): kompletirati izjavu

Treća kategorija (tačan odgovor donosi 10 bodova): dati odgovor na postavljeno pitanje

 Ulazni test je nosio ukupno 100 bodova, a za prolaz na testu je bilo potrebno osvojiti 51 bod. Prosječna ocjena ulaznog testa je 47,75, što je ispod potrebnog prolaznog broja bodova. Svega 7 od 16 (43,75%) polaznika je ostvarilo prolazni rezultat, dok su čak 3 (18,75%) učesnika imala 30 i manje bodova. Distribucija ocjena ulaznog testa je prikazana na dva grafa u nastavku:

Finalni ispit je obavezni ispit za učesnike, kojim se evaluiralo stečeno znanje u toku obuke. Finalni test je bio isti kao uvodni test po svim karakteristikama (broj bodova, grupe pitanja, broj pitanja). Rezultati finalnog testa pokazuju značajan napredak polaznika obuke sa prosječnom ocjenom od 93,07 (poboljšanje za 112,72% u odnosu na prosječnu ocjenu uvodnog testa), te sa rangom osvojenih bodova od 77 do 99. Svi polaznici obuke koji su pristupili finalnom testu su položili isti, kao što je prikazano u sljedećem grafu:

Polaganjem finalnog ispita polaznici su se kvalifikovali za prijem potvrde o uspješnom pohađanju obuke “žImplementatori energetske efikasnosti” koji će im biti dodjeljen naknadno.

OCJENA OBUKE – EVALUACIJA OBUKE OD STRANE UčESNIKA

Nakon završetka obuke, korištenjem dva obrasca za evaluaciju (GIZ obrazac i Energis obrazac), učesnici su ocijenili obuku “žImplementatori energetske efikasnosti” sa aspekta ostvarenja ciljeva obuke, kvaliteta sadržaja i pristupa predavača. Učesnici su zamoljeni da daju još nekoliko komentara na samu radionicu te ostale teme vezane za implementaciju radionice. Oba evaluaciona obrasca je ispunilo 14 učesnika edukacije.

GIZ OBRAZAC

GIZ obrazac za evaluaciju je sastavljen od 10 izjava i to:

– 7 izjava na koja su učesnici davali ocjenu saglasnosti sa navedenom izjavom:

o Seminar je moja očekivanja (nadmašio; ispunio; djelomično ispunio; nije ispunio);

o Seminar je sadržajno bio dobro pripremljen (cijelo vrijeme; pretežno; djelomično; nikako);

o Postupci na seminaru su bili primjereni (da; ; ; ne);

o Vremenski tok semirana je bio primjeren (da; ; ; ne);

o Radna atmosfera je bila prijatna (da; ; ; ne);

o Sadržaje ovog seminara mogu dobro primjeniti u svom svakodnevnom/budućem radu (da; ; ; ne);

 o Ovaj seminar preporučit ću i drugima (da; ; ; ne); – jedan od učesnika uz ocjenu da je dopisao komentar “žOBAVEZNO”

 

3 izjave na koje su učesnici davali svoje komentare

o Dopalo mi se;

o Nije mi se dopalo;

o Imam sljedeće prijedloge za poboljšanje.

 

Analiza ponuđenih odgovora na prvih sedam izjava je navedena u sljedećem grafu:

Komentari na izjavu “žDopalo mi se”

– Nastavni materijali, kolege/kolegice koji su prisustvovali/e, prezentacije voditelja, interakcija

Kadar, profesionalnost, sistematičnost, komunikacija, susretljivost, dostupnost informacija, posvećenost predavača

Način na koji su svi predavači prenijeli svoje znanje na polaznike seminara, vrlo koncizno i precizno. Sve pohvale

Mjesto održavanja, tematika, dovoljno primjera, način izlaganja, saradnja, pažljivost predavača i spremnost na prenošenje znanja

– Ugodna atmosfera tokom cijelog seminara

Slikoviti način prikaza materijala za edukaciju / komunikativnost predavača

Kompetentnost i stručnost predavača

– Seminar je jako dobro koncipiran. Dopalo mi se što je sve objašnjeno na praktičnim primjerima

– Kompletan seminar je bio dobro organizaovan

Radna atmosfera, mogućnost učenja stvari koje bi mi mogle nekada u budućnosti koristiti

 – Sadržaj teme i objašnjenje iste te oblasti od strane predavača

 Dva učesnika su ponudila komentare na izjavu “žNije mi se dopalo”

– Nemam zamjerki

Nema ništa značajno

Komentari na izjavu “žImam sljedeće prijedloge za poboljšanje”:

– Pripremni materijal prije obuke

Posjeta proizvodnom procesu u cilju zajedničkog vizuelnog pregleda pri kojem će predavači sugerisati na elemente koji se gledaju, mjesta najvećih gubitaka. Na taj način bi obuka nadmašila sva očekivanja

Nekoliko konkretnih primjera koje ćemo dobiti urađene i prelaziti korak po korak (provesti SVE proračune) jer neki nisu upućeni u svu terminologiju (koef. Istovremenosti, instalirana i maksimalna snaga, itd.)

– Više tema i informacija o obnovljivim izvorima energije

– Samo nastavite ovako.

ENERGIS OBRAZAC – OCJENA OBUKE

Prilikom ocjena obuke korištena je skala slaganja/ne slaganja sa izjavama navedenim u evalucionom obrascu:

– 1: potpuno se ne slažem

– 2: ne slažem se

– 3: neutralno

– 4: slažem se

– 5: potpuno se slažem.

Prosječna ocjena obuke dodjeljena od strane učesnika je 4,95 (od maksimalnih 5,00), te svi učesnici (100%) bi preporučili obuku drugima. Prema pitanjima prosječne ocjene izgledaju:

Prema grupama pitanja rezultati evaluacije su sljedeći:

Ciljevi i sadržaj obuke

1. Obuka je ispunila svoje ciljeve: 7,14% – slažem se; 92,86% – u potpunosti se slažem; prosječna ocjena 4,93/5;

2. Agenda obuke je bila zadovoljavajuća: 7,14% – slažem se; 92,86% – u potpunosti se slažem; prosječna ocjena 4,93/5;

3. Sadržaj obuke je predstavljen na jasan i razumljiv način: 100% – u potpunosti se slažem; prosječna ocjena 5,00/5;

4. Tempo radionice je bio odgovarajući: 14,29% – slažem se; 85,71% – u potpunosti se slažem; prosječna ocjena 4,86/5;

5. Vrijeme izdvojeno za prezentacije i grupni rad je bilo odgovarajuće: 100% – u potpunosti se slažem; prosječna ocjena 5,00/5;

6. Zaključci radionice su primjenljivi u svakodnevnoj praksi: 100% – u potpunosti se slažem; prosječna ocjena 5,00/5.

Ocjena predavača:

1. Predavači su bili dobro pripremljeni: 100% – u potpunosti se slažem; prosječna ocjena 5,00/5;

2. Predavači su odgovarali na pitanja na stručan, jasan i odgovarajući način: 100% – u potpunosti se slažem; prosječna ocjena 5,00/5;

KOMENTARI OBUKE

Na pitanje “žUkoliko postoje, molimo objasnite dijelove radionice koje bi izmjenili” jedan učesnik je naveo sljedeći komentar:

– Pojedine korištene termine (koef. Istovremenosti, instalirana i vršna snaga…) dodatno pojasniti zbog onih koji nisu elektrotehničke ili mašinske struke

Na pitanje “žKoji dijelovi radionice su bili najkorisniji, i zašto” učesnici su odgovarali sljedeće:

Primjeri iz prakse: 100% učesnika

Energetski menadžment: 70% učesnika

– Ostali odgovori 30% učesnika.

Na pitanje “žDa li ste i koje vještine usvojili tokom radionice, a da ćete ih primjenjivati u praksi?” šest učesnika su dala svoj komentar i to:

1. Značaj energetskog menadžmenta i relativno jednostavna primjena u svakodnevnom životu;

2. Vještine uštede pravilno korištenje ili organizacija u proizvodnom procesu donosi besplatne uštede;

3. Prepoznavanje/uočavanje kako se gubi energije i načini kojima se to može spriječiti;

4. Detalji audita i kompletno upoznavanje sa energetskim menadžmentom;

5. Kalkulacija;

6. Promjenio sam koncept razmišljanja o potrošnji energije i svakako ću u budućnosti obraćati više pažnje na efikasnije korištenje energije.

U dijelu pod nazivom “žDrugi komentari” tri učesnika su navela sljedeće:

Predavači su davali savjete vezano za EE bez da je to bio njihove obaveze. Hvala na tome.

– Hvala Vam na šansi da budem dio ovog projekta.

Želio bih čestitati i zahvaliti se prvenstveno predavačima i organizatorima na prenesenom znanju, strpljenju i novim otvorenim vidicima. HVALA VAMA!

Pored toga jedan učesnik je ponudio komentare na pet pitanja:

– Komentar na pitanje “žObuka je ispunila svoje ciljeve i zadatke”: “žI više od toga”

Komentar na pitanje “žAgenda radionice je bila zadovoljavajuća”: “žIzvrsna”

Komentar na pitanje “žPredavači su bili dobro pripremljeni”: “žSvidjelo mi se to što je bilo puno primjera iz prakse”

Komentar na pitanje “ž Vrijeme izdvojeno za prezentacije i grupni rad je bilo odgovarajuće”: “žMeni se dopalo, nije bilo naporno i vrijeme je brzo proticalo”

– Komentar na pitanje “žCijela obuka je bila informativna i korisna”: “žObuka je premašila moja očekivanja”

ZAKLJUčAK

Izvršenjem obuke “žImplementatori energetske efikasnosti” Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti koji su predstavljali predavači: Fuad Strik, Sanjin Avdić, Malik Ramić i Hamid Mehinović, je ispunio sve svoje ugovorne obaveze.

Rezultati testova, ostvaren dokumentovani napredak u znanju o temi obuke kod učesnika, te više nego povoljne ocjene obuke daju za pravo donošenje zaključka da je obuka implementirana po najvišim mogućim standardima.

Energis ovom prilikom iskazuje zahvalnost Projektu za podršku obrazovanju odraslih u BiH, te predstavnicima projekta g-dinu Mirzi Jusufoviću i g-dinu Rodney Reviere, za svu podršku prilikom implementacije obuke.

 

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply