Novim KKEAP-om do boljeg okoliša i održivog razvoja

Novim KKEAP-om do boljeg okoliša i održivog razvoja

Krajem aprila 2016. godine započela je realizacija projekta "Izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016 - 2021. godina (KEAP)", čiji je naručilac Ministarstvo prostorog uređenja, građenja i zaštite okoliša, u saradnji sa Zavodom za izgradnju KS. Izvršilac je konzorcij kojeg čine dvije firme: ''Institut za hidrotehniku'' d.d. i ''ENOVA'' d.o.o. Sarajevo, koji su odabrani putem javnih nabavki.

Tim povodom, jučer je u organizaciji resornog ministarstva održan prvi radni sastanak Komisije za praćenje i koordinaciju predmetnog projekta, na kojem je predstavnik konzorcija predstavio Početni izvještaj za izradu KEAP-a, koji sadrži, između ostalog, plan i organizaciju rada na Projektu, zadatke koji se planiraju realizovati u narednom periodu i dinamiku, ključne eksperte koji učestvuju u izradi KEAP-a, i sl. Osim navedene komisije, proces izrade ovog ključnog strateškog dokumenta u oblasti zaštite okoliša pratiće i Savjetodavni odbor, sastavljen od resornih ministara za pojedine oblasti, načelnika općina, predstavnika stručnih zavoda i institucija, te nevladinih organizacija i javnih komunalnih preduzeća.

Cilj obezbijeđenja KEAP-a je, da se kroz cjelovit snimak i analizu stanja identifikuju društveno – ekonomski pokretači promjena u okolišu (industrija, transport, energetika, turizam, izgradnja infrastrukture, prostorno planiranje, stambeni objekti, okolinski rizici od korištenja hemikalija i sl.), te da se utvrde uticaji na okoliš na koje Kanton Sarajevo mora dati odgovore, realno planirajući prioritetne mjere, nosioce aktivnosti i finansijska sredstva za naredni petogodišnji period.

Kantonalnim planom zaštite okoliša određuju se prioriteti i aktivnosti u svrhu poboljšanja stanja okoliša, a na bazi procjene aktuelne situacije i problema u svim komponentama od vode, zraka, tla, zaštite prirode i sl. Pri ocjeni stanja okoliša u KEAP-u koristiće se DPSIR metoda, koja je zvanično usvojena od strane Evropske agencije za okoliš.

KEAP-a ima za cilj očuvanje prirodnog bogatstva, unapređenje stanja okoliša i održivi razvoj Kantona Sarajevo, dok mu je svrha da donosiocima odluka na kantonalnom i općinskom nivou omogući izbor najprihvatljivijih aktivnosti i projekata za rješavanje okolinskih problema, te povezivanje različitih nivoa vlasti na rješavanju pitanja okoliša.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 100.620,00 KM, a sredstva za njegovu realizaciju obezbijeđena su iz Budžeta Kantona Sarajevo. Izrada projekta će trajati devet mjeseci i podrazumijeva realizaciju slijedećih aktivnosti: izradu izvještaja o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo, liste okolišnih problema i prioriteta, Akcionog plana zaštite okoliša KS i organizaciju konsultativnih sastanaka, radionica i javnih rasprava. KEAP usvaja Skupština Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša Federacije BiH.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply