Od 1. maja u primjeni Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Od 1. maja u primjeni Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Vlada Federacije BiH je 1. juna 2010. godine donijela Uredbu o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije, a 7. marta 2011. godine Uredbu o izmjenama i dopunama navedene Uredbe kojom je utvrđen početak primjene od 1. maja 2011. godine. Na osnovu ove Uredbe, elektroprivrede u FBiH su obavezne da od 1. maja 2011. godine na

Vlada Federacije BiH je 1. juna 2010. godine donijela Uredbu o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije, a 7. marta 2011. godine Uredbu o izmjenama i dopunama navedene Uredbe kojom je utvrđen početak primjene od 1. maja 2011. godine.

Na osnovu ove Uredbe, elektroprivrede u FBiH su
obavezne da od 1. maja 2011. godine na računu koji se dostavlja kupcu kao
posebnu stavku naznače iznos naknade za podsticanje korištenja obnovljivih
izvora koji plaćaju svi kupci prema obračunatoj potrošnji u kWh.

Cilj Uredbe je poticaj veće proizvodnje i potrošnje električne energije iz
obnovljivih izvora, a to je energija proizvedena u elektranama koje koriste
isključivo obnovljive izvore energije.

Obnovljivi izvori energije znače izvore energije koji stalno postoje u prirodi
i koji se obnavljaju u cjelosti ili djelimično, posebno energija vodotokova,
vjetra, biomase, bioplina, plina sa odlagališta, poljoprivrednog plina,
kanalizacijskog plina, geotermalna i neakumulisana solarna energija.

Proizvodnja ove energije podstiče se obavezom otkupa od elektroprivreda po
garantovanim cijenama koje su znatno više u odnosu na cijene koštanja iz
postojećih elektrana.

Ove garantovane cijene otkupa su različite i ovise o veličini i vrsti izvora, a
kreću se u slijedećem rasponu: za solarne elektrane od 36,78 za do 91,95 F/kWh;
za elektranu na biomasu: od 16,18 do 18,02 F/kWh; za geotermalne elektrane od
17,78 do 19,00 F/KWh; male hidroelektrane od 12,38 do 14,34 F/kWh, a za
vjetroelektrane 15,33 F/kWh.

Radi usporedbe, dosadašnja otkupna cijena za male hidroelektrane iznosila je
9,16 F/kWh.

Radi obezbjeđenja sredstava za plaćanje električne energije proizvođačima iz
obnovljivih izvora po navedenim garantiranim cijenama Uredbom je utvrđena
naknada za podsticanje korištenja obnovljivih izvora koju plaćaju svi kupci
električne energije u Federaciji BiH.

Pored ove namjene, prikupljena sredstva na ime naknade koristiće se i za
finansiranje rada Operatora za obnovljive izvore koji treba da bude formiran u
roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Uredbe.

Jedinični iznosi ovih naknada utvrđeni su Uredbom diferencirano za kategorije
potrošnje i iznose:

– 0,1 F/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 0,4 kV
– 0,08 F/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 10 kV
– 0,07 F/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 35 kV
– 0,05 F/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 110 kV

Za ilustraciju, naknada za kupca iz kategorije domaćinstva koji potroši 300 kWh
mjesečno, iznosiće 0,3 KM.

Na osnovu Uredbe, obaveza snabdjevača (elektroprivrede u FBiH) je da od 1. maja
2011. godine, na računu koji dostavlja kupcu, kao posebnu stavku naznači iznos
ukupne naknade za podsticanje koji predstavlja proizvod jedinične naknade i
ukupno obračunate potrošnje u kWh, saopćeno je iz JP Elektroprivreda BiH.

Uredbu o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije možete preuzeti ovdje.

Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije možete preuzeti ovdje.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu