Općine Kantona Tuzla potpisale energetsku povelju

Općine Kantona Tuzla potpisale energetsku povelju

USAID-ov projekat Ekonomija energetske efikasnosti (3E) je jučer, zajedno sa UNDP-om i općinama Kantona Tuzla, kao i Kantonom Tuzla održao konferenciju kojom je označen početak aktivnosti “Godine energetske efikasnosti u Kantonu Tuzla”. Kako bi aktivno promovisali energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i upravljanje energijom u javnim zgradama i komunalnim sistemima, trinaest načelnika Kantona Tuzla i premijer Kantona Tuzla

USAID-ov projekat Ekonomija energetske efikasnosti (3E) je jučer, zajedno sa UNDP-om i općinama Kantona Tuzla, kao i Kantonom Tuzla održao konferenciju kojom je označen početak aktivnosti “Godine energetske efikasnosti u Kantonu Tuzla”.

Kako bi aktivno promovisali energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i upravljanje energijom u javnim zgradama i komunalnim sistemima, trinaest načelnika Kantona Tuzla i premijer Kantona Tuzla su potpisali Energetsku Povelju kojom se obavezuju na promovisanje održive energetske budućnosti u njihovim općinama i Kantonu.

U sklopu “Energetski efikasne godine u Kantonu Tuzla”, USAID 3E i UNDP će fokusirati aktivnosti na jačanju kapaciteta općina Kantona Tuzla kako bi se odredila bazna energetska potrošnja i predložila organizaciona struktura za upravljanje energijom. Upravljanje energijom je proces kontinuiranog praćenja potrošnje da bi se otkrila i korigovala pretjerana potrošnja energije, a sve u cilju smanjenja troškova koji se odnose na energiju. Ove aktivnosti će kreirati sistematski pristup upravljanju energijom u jednoj regiji Bosne i Hercegovine, a koji se može reciplicirati drugdje u državi, kao i stvoriti uslove za investiranje u energetsku efikasnost. Također je planirana i opsežna kampanja za podizanje javne svijesti, a koja će uključivati uspostavu EE info pulteva i Studentskog energetskog kluba, produkciju obrazovnih TV serija, organizaciju školskih časova pod nazivom “Mislimo na sutra”, radionice na temu “Prakse zelenog ureda” i medijsku kampanju.

“Intenzivne aktivnosti na jačanju kapaciteta, naročito razvoja i implementacije planova za upravljanje energijom za svaku općinu Kantona Tuzla, će smanjiti troškove energije za svaku od općina ovog Kantona. Također će se kreirati i dodatni kapaciteti po općinama koji će omogućiti nova investiranja u energetsku efikasnost. Potpisivanje ove Energetske Povelje je korak bliže ka boljoj i održivoj energetskoj budućnosti, a za dobrobit svih građana”,izjavio je David J. Barth, direktor misije USAID-a BiH.

“Planirane aktivnosti upravljanja energijom u okviru projekta omogućit će općinama u Kantona Tuzla da uspješno upravljaju potrošnjom energije, smanje troškove energije u javnim zgradama, kao i da steknu dodatna znanja o tome kako donositi bolje odluke po pitanju energetske efikasnosti. UNDP će podržati kreiranje jasne strukture nadgledanja i izvještavanja o upravljanju energijom, koja se bazira na našem software-u (ISGE Informacijski sistem za gospodarenje energijom) kao i iskustvima koje smo stekli radeći na projektima u protekle tri godine, koji su do sada doprinijeli uštedi u loklnim budžetima od 660,000 USD na godišnjem nivou. Ovo će općinskim i kantonalnim vlastima omogućiti da slijede i primijenjuju jedan sistematski pristup štednji energije u javnom sektoru. Pored toga, Energetska Povelja zaokružit će sve ove aktivnosti i podržat će kreiranje održivog sistema za upravljanje energijom u općinama Kantona Tuzla”, izjavila je Zahira Virani, zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH.

USAID-ov projekat Ekonomija energetske efikasnosti (3E) je program vrijedan 4,2 miliona dolara za promociju tehnologija energetske efikasnosti i to putem razvoja pilot projekata u objektima sufinansiranim od strane javnog i privatnog sektora. Cilj pilot projekata je da se u praksi prikaže kako energetska efikasnost štedi novac potrošačima i da je najekonomičniji način smanjenja potrošnje energije. Kako se korištenje energije smanjuje, tako su troškovi za potrošača niži u vidu nižih računa za grijanje, struju i vodu. Mjere energetske efikasnosti je relativno lako sprovesti, a povrat uloženih sredstava se vraća u kratkom periodu.

Do danas je vlada SAD-a, prvenstveno putem USAID-a, obezbijedila 1.6 milijarde dolara za podršku ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku Bosne i Hercegovine. 

Krajnji cilj Programa energije i okoliša UNDP-a BiH jeste da u potpunosti promijeni shvatanje okoliša i pristup upravljanju energijom u državi, od sadašnje percepcije da su i energija i okoliš opterećenje ka onoj da su zapravo važna prednost za razvoj države i sada i ubuduće. Zato UNDP svoju podršku fokusira na razvoj ljudskih i financijskih resursa u Bosni i Hercegovini, a kako bi trajno koristila svoje okolinske i prirodne resurse, ispunjavala stečevine prava Evropske Unije i kreirala “zelena radna mjesta”, fleksibilan ekonomski rast i održiv životni standard svojih stanovnika.

U protekle tri godine UNDP je značajno doprinijeo promoviranju energetske efikasnosti u BiH. Akcent je stavljen na uvođenje mjera energetske efikasnosti u sektor javnog zgradarstva širom Bosne i Hercegovine putem provedbe 38 infrastrukturnih projekata, čija je ukupna investicijska vrijednost 3,8 milijuna USD, i implementacije ISGE-a (Informacijski sistem za gospodarenje energijom) u više od 260 javnih zgrada. Ove su aktivnosti rezultirale smanjenjem emisija CO2 za oko 2,200 tona na godišnjem nivou, uštedom od ukupno 660,000 USD godišnje, boljom kvalitetom života, kreiranjem “zelenih radnih mjesta” (660 čovjek mjeseci), povećanom svijesti i razumijevanjem energetske efikasnosti i dobrobiti koje imamo kao rezultat njene primjene.

 

Klix.ba

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu