Projekti EE i OIE: Do sada uloženo 568 mil. kuna

Projekti EE i OIE: Do sada uloženo 568 mil. kuna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost organizirao je edukativnu radionicu u Zagrebu za predstavnike Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te Grada Zagreba na kojoj su predstavljeni učinci provedbe Zakona o efikasnom korištenju energije u neposrednoj potrošnji kao i praktični primjeri provedbe mjera energetske efikasnosti. Riječ je o šestoj, posljednjoj u nizu regionalnih edukativnih

Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost organizirao je edukativnu radionicu u Zagrebu za predstavnike Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te Grada Zagreba na kojoj su predstavljeni učinci provedbe Zakona o efikasnom korištenju energije u neposrednoj potrošnji kao i praktični primjeri provedbe mjera energetske efikasnosti.

Riječ je o šestoj, posljednjoj u nizu regionalnih edukativnih radionica koje je tokom ove godine o provedbi Zakona o efikasnom korištenju energije u neposrednoj potrošnji za predstavnike jedinica regionalne (lokalne) samouprave organizirao Fond, rekla je Irena Dubravec iz Fonda.

“Radi ostvarenja nacionalnih ciljeva u području energetske efikasnosti i smanjenje neposredne potrošnje energije, a vodeći se načelom ‘sva smanjenja se zbrajaju’, Hrvatska je donošenjem i provedbom tog Zakona propisala obvezu za javni sektor, županije i velike potrošače da pojedinačno izrade i provode planske dokumente energetske efikasnosti“, istaknula je.

Dodala je da taj Zakon ima kaznene odredbe te svi koji su obavezni po njemu postupati, a to ne budu činili, plaćati će novčane kazne. Istaknula je kako je Fond zbog toga proveo edukaciju za svaku općinu, grad i županiju kako bi ozbiljno shvatili svoje obveze te kako kaznene odredbe ne bi trebalo primjenjivati.

Rekla je kako su svi oni obvezni Fondu dostavljati izvještaje o postignutim uštedama, a Fond ga svake godine dostavlja Ministarstvu gospodarstva koje objedinjeno izvješće prosljeđuje Europskoj komisiji.

Predstavnici resornih ministarstava informirali su sudionike radionice i o izradi programa i planova te mjerama koje mogu provoditi kako bi poboljšali energetsku učinkovitost u svim sektorima neposredne potrošnje, uz istodobno smanjenje vlastitih troškova.

Igor Raguzin iz Ministarstva gospodarstva istaknuo je kako su još uvijek nedovoljno iskorišteni potencijali mogućih ušteda u stambenom sektoru i sektoru usluga, a koji se na godišnjoj razini procjenjuju na 500 do 800 milijuna kuna.

Madlena Ožanić iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode pojasnila je sustav, kvote i trgovanje emisijama CO2, što će se aktualizirati od 2013. godine.

Pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Marijan Maras istaknuo je da Grad Zagreb potiče i pomaže provođenje regionalnih edukativnih radionica kako bi se razmijenila iskustva i pojasnile odredbe Zakona.

Na radionici su se čuli i dobri primjeri iz prakse koji se provode u Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Sisačko-moslavačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Uz pomoć UNDP-a i Fonda provode se aktivnosti u sklopu programa Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i općinama koje doprinose smanjenju potrošnje energenata, a time i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu.

Predstavljeni su i novi natječaji za projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije koje je Fond raspisao prošli tjedan, a za čije je sufinanciranje osigurao 84,5 milijuna kuna. Jedinice lokalne i regionalne samouprave pozvane su da prijave projekte na te natječaje.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu