Projekti vrijedni 2.152.000,00 KM

Projekti vrijedni 2.152.000,00 KM

U skladu sa činjenicom da je potpisnica sporazuma “Covenant of Mayors” koji znači obavezu ostvarivanja ciljeva energetske politike Evropske unije u smislu redukcije emisije CO2 kroz povećanu energetsku efikasnost, čistiju proizvodnju i korištenje energije, Općina Kakanj je već započela sa aktivnostima na provedbi zamisli pomenutog sporazuma. U smislu ostvarenja standarda energetske efikasnosti uveden je jednosmjerni saobraćaj

U skladu sa činjenicom da je potpisnica sporazuma “Covenant of Mayors” koji znači obavezu ostvarivanja ciljeva energetske politike Evropske unije u smislu redukcije emisije CO2 kroz povećanu energetsku efikasnost, čistiju proizvodnju i korištenje energije, Općina Kakanj je već započela sa aktivnostima na provedbi zamisli pomenutog sporazuma.

U smislu ostvarenja standarda energetske efikasnosti uveden je jednosmjerni saobraćaj u gradskoj zoni što je rezultiralo saobraćajnim rasterećenjem glavne gradske sobraćajnice i disperzijom štetnih plinova koje ispuštaju motorna vozila, čime su stvoreni  preduslovi da započnu aktivnosti kako bi se u gradskoj zoni i drugim dijelovima Kaknja izgradile biciklističke staze i pješačke staze, a sve u cilju da se i Kakanj pridruži nastojanjima evropskih gradova da promoviraju odlazak na posao biciklom, korištenje gradskog prijevoza i druge metode kojima se utiče na smanjenje zagađenja okoliša.

Provedbu određenih standarda energetske efikasnosti Općina Kakanj je započela i kroz druge aktivnosti poput ušteda na troškovima javne rasvjete, a planirane su i aktivnosti ostvarenja energetske efikasnosti u zgradarstvu.

Sa  željom i odlučnim stavovima da se kroz strateški pristup definiraju i realiziraju brojne aktivnosti usmjerene na ostvarenje standarda kojima teži koncept “Covenant of Mayors”, Općina Kakanj je započela aktivnosti na izradi Održivog energetskog akcionog plana (Sustainable Energy Action Plan SEAP). Pomoć pri izradi SEAP-a Općini Kakanj pruža Njemačka organizacija za razvojnu saradnju “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ).

U skladu sa temeljnim opredjeljenjen da se intenzivno i kontinuirano radi na unapređenju ekološke slike Kaknja, Općina Kakanj tokom 2013. godine planira realizirati nekoliko ekoloških projekata čija je ukupna vrijednost 2.152.000,00 KM. 

Kroz Program utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2013.godinu definirana je realizacija projekata:

  • Uspostava procesa integralnog upravljanja otpadom na području općine Kakanj. Za realizaciju ovog projekta predviđen je iznos od 400.000,00 KM;
  • Povećanje energetske efikasnosti objekta “žDom kulture” u Kaknju. Planiran je utrošak 327.000,00 KM za realizaciju;

Potreba za rekonstrukcijom određenih objekata u Kaknju je prilika  za primjenu standarda energetske efikasnosti, i to ne samo zbog novog sistema uštede skupocjenih energenata, nego i zbog stvaranja uslova za ugodan boravak u objektima.

Zgrade su važan potrošač energije jer statistike pokazuju da zgrade potroše oko 40% ukupne energije, dakle  odgovorne su i za 40% emisije stakleničkih plinova u atmosferu! Zgrada troši energiju na grijanje, hlađenje, zagrijavanje tople vode, rasvjetu, uređaje i ostalo. Najviše ukupne energije, oko 60%, potroši se na zagrijavanje objekta pa je iznimno bitno da objekat ima što manje gubitke energije. Å to više spriječimo gubitke pravilnom gradnjom ili rekonstrukcijom, to će manja biti potreba za nadomjeskom izgubljene energije i manje finansijske i energetske potrebe za dodatnom toplinom.

  • Proširenje sistema daljinskog grijanja u MZ Kakanj II; Za realizaciju projekta predviđen je iznos od 1.000.000,00 KM. Cilj projekta je smanjiti zagađenje uzrokovano radom mini kotlovnica na području MZ Kakanj II. U toku su aktivnosti na pripremi dokumentacije za pokretanje procedure javne nabavke.
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za proširenje sistema daljinskog grijanja na području općine Kakanj. Planirano je izdvajanje od 250.000,00 KM;
  • čišćenje obala rijeke Bosne.

Za realizaciju projekta predviđeno je 20.000,00 KM. U toku su pripreme za provođenje procedure izbora izvođača radova na čišćenju i uređenja obala rijeke Bosne sa dužinom cca 6.000,00 metara.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu