Rezime Energetskog samita u BiH

Rezime Energetskog samita u BiH

Energetski samit, događaj koji ima za cilj okupljanje najvažnijih sudionika u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine, završen je danas u Neumu, u organizaciji USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije (EIA) u BiH. U prisustvu preko 200 učesnika iz BIH, regije i evropskih zemalja, samit je bio prilika da se potakne dijalog na ovu važnu temu, kako bi

Energetski samit, događaj koji ima za cilj okupljanje najvažnijih sudionika u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine, završen je danas u Neumu, u organizaciji USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije (EIA) u BiH.

U prisustvu preko 200 učesnika iz BIH, regije i evropskih zemalja, samit je bio prilika da se potakne dijalog na ovu važnu temu, kako bi naša zemlja izvršila neophodne reforme i ispunila međunarodne obaveze. Energetski sektor predstavlja značajan
potencijal ekonomskog razvoja i smanjenja nezaposlenosti.

Energetika je ključni sektor za BiH koji ima veliki potencijal za otvaranje radnih mjesta i revitalizaciju BiH, istakao je Nicholas M. Hill, otpravnik poslova Američke ambasade u BiH na otvaranju prvog Energetskog samita u Neumu.

Hill je naglasio kako postoje problemi unutar sektora koji se mogu naći unutar cijele BiH.

“Problem investiranja jeste nepovoljna klima, stoga treba nešto učiniti na investiranju jer BiH ima potencijale”, kazao je Hill.

“USAID-ov projekat se obavezao da u narednom periudu učini reforme kada je u pitanju energija. Posebno ćemo se bazirati na okolnosti koje dovode do novih investicija kao i do otvaranja novih radnih mjesta. Vjerujem da ovaj samit može biti put za izradu strategije za unapređenje energetike, da se čuju mišljenja stručnjaka koja bi kasnije poslužila za izradu strategije”, izjavio je Ognjen Marković, direktor projekta, dodajući kako vjeruje da su državni dužnosnici svjesni ovog sektora.

Najduži i komplicirani postupak dobijanja dozvola te veliki broj dozvola sprječava investicije u energetski sektor u BiH, istakli su stručnjaci na prvom danu Energetskog samita u Neumu.

Istaknuto je kako BiH od svih zemalja jugoistočne Evrope ima najlošiju ocjenu prilikom izdavanja dozvola i od 189 zemalja prema izvještaju Svjetske banke Doing Business u 2015 BiH se nalazi na 182 mjestu.

U BiH je za izgradnju jednog postrojenja potrebno vise od 50 različitih dozvola, te sve to utiče na pokretanje mnogobrojnih investicija.

Jelica Grujić, direktorica Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH kaže kako imamo jako kompleksnu administraciju koja nije usmjerena prema investitorima.

“Mi moramo znati šta hoćemo, u kojem obliku i od koga i u kojem periodu možemo nešto da provedemo”, ističe ona.

Elmira Pašagić, pravna ekspertica USAID-a potvrđuje kako je izdavanje odobrenja i dozvola u BiH kompleksno i nekad dovodi do preklapanja nadležnosti različitih nivoa vlasti te da je tretman investitora različit od općine do općine.

Pristup interaktivnih panela i radionica je ocjenjen kao veoma dobar.

U nastavku pogledajte teme panela i radionica sa generalnim zaključcima:

 • Prepreke za investiranje u elektroenergetski sektor u BiH
  • Predstavnik regulatora energije u Turskoj predstavio je primjer Turske sa naglaskom da nova postrojenja moraju se graditi ali se također mora izbalansirati interesi svih grupacija u postupku.
  • Pričalo se o potrebi usklađivanja zakona kako bi proces bio sprovodiv i efikasan. Da li je potrebna jednoznačna tumačenja, odnosno primjena kako bi se poboljšala transparentnost? To znači harmonizacija propisa u obimu i vremenu.
  • Potrebno definisati politiku prema investitorima.
  • Ono što je često navjeći problem jeste komunikacija ili nedostatak komunikacije na svim nivoima.
 • Mehanizam balansiranja u BiH; Regionalno tržište električne energije
  • Uspostavljanje regionalne saradnje interes je zbog mogućih pogodnosti
  • Uticaj regiona i okruženja na formiranje tržišnih cijena značajna u kontekstu dugoročnih graničnih troškova proizvodnje (u planiranju investicija)
  • Alociranje troškova balansiranja na korisnike distributivne mreže može/ili treba pojednostaviti prema kupcima na način da snabdjevač kreira politiku cijena.
  • Govorilo se o potrebi da učinimo dodatne napore za rješavanje problema mjerenja u funkciji uspostavljanja balansnog tržišta.
  • Alokacija prenosnih gubitaka na balansno odgovorne strane.
  • Implementacija trećeg paketa!
  • Potrebno dovršiti proces izrade regulative kako bi se mogli uključiti u tržište.
  • Budućnost termoelektrana u novim tržišnim uslovima.
 • Maloprodajno tržište električne energije i nove uloge operatora distributivnog sistema
  • Govorilo se o zadacima operatora distributivnog sistema za osposobljavanje za ulogu nezavisnog posjpešivača tržišta jasni i poznati.
  • U Republici Srpskoj regulator radi u okvirima koji su trenutno mogući jer je zakon star deset godina i da se novi zakon priprema.
  • Mirsad Å abanović, izvršni direktor za trgovinu i snabdjevanja Elektroprivrede BiH govorio je o tome da su implementacija svih zahtjeva složen i dug proces ali u skladu sa mogućnostima trebamo nastaviti dalje sa aktivnostima. Također je naglasio da je potrebno Zakon o javnim nabavkama doraditi kako bi funkcionisalo tržište električne energije. Gđa. Milka Mumović, ekspertica za električnu energiju u Energetskoj zajednici potvrdila je da Energetska zajednica razmatra uključivanje Direktive o javnim nabavkama u zemlje članice.
  • Edin Zametica, savjetnik Državne regulatorne komisije za električnu energiju stavio je veliki naglasak na prava i zaštitu kupaca!

Radionice na temu:

 • Direktive EU o velikim ložištioma
  • Presjek dosadašnjih aktivnosti i analiza mogućih tehnologija sa investicionim i operativnim troškovima.
  • Govorilo se o idejama za moguće scenarije za izradu plana o smanjenju emisija za obje elektroprivrede.
  • Konsultant priprema scenarije i dalje će se raditi sa radnim grupama.
 • Buduće uloge operatora distributivnog sistema kao pospješivača maloprodajnog tržišta i trenutna situacija
  • U FBiH se radi na razdvajanju ODS-a te da u RS-u će novi zakon omogućiti dodjelu novih uloga operatoru distributivnog sistema.
  • Kandidovala su se pitanja koja će se razmotriti na sastanku podgrupe, a ona su:
   • Forma poslovnih procesa
   • Model razmjene podataka
   • Forma poruka i forma podataka
   • Izrada harmonizovanih smjernica za razmjenu podataka
 • Elektrane na biomasu
  • Razgovaralo se o postupku ishođenja dozvola
  • Prezentirale su se četiri tehnologije za korištenje biomase (komercijalne)
  • Kreditne linije entitetskih razvojnih banaka za finansiranje ovih projekata.
  • Projekat će nastaviti sa razvojem kataloga tehnologija i na saradnju sa investitorima i opreme.
 • Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem i tržište
  • Na radionici je obrađena tema integracije, najveći izazovi i međunarodne prakse
  • Dogovorena ‘domaća zadaća’:
   • Analiza regulative domaće u poređenju sa međunarodnim iskustvom i praksom
   • Koji su prioritetni izazovi za integraciju u tržište
 • Prepreke za investiranje, projekti od interesa za Energetsku zajednicu (PECI)
  • Prošlo je se kroz niz pitanja koja su definisana upitnikom za identifikaciju administrativnih, pravnih i finansijskih prepreka za provedbu projekata od interesa za Energetsku zajednicu.
  • Na popunjavanju upitnika radi radna grupa formirana od strane MoFTER-a koji u ime BiH treba da sačini izvještaj o preprekama za Energetsku zajednicu.
  • Rad se nastavlja u narednom periodu za sve nivoe vlasti.

Ognjen Marković, direktora USAIDovog projekta izjavio je za medije kako je javnost vrlo važno informisati o svim važnim pitanjima koja se tiču energetike.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply