Zahtjev Parlamentu FBiH za usvajanje Zakona o energijskoj efikasnosti

Zahtjev Parlamentu FBiH za usvajanje Zakona o energijskoj efikasnosti

Mreža za okolišno prihvatljivu energiju (EFEKT) uputila je zahtjev Vladi Federacije BiH i Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH za hitno usvajanje Zakona o energijskoj efikasnosti. EFEKT podsjeća nadležne predstavnike vlasti da je Bosna i Hercegovina još 27. jula 2006. odlukom Predsjedništva BiH, ratificirala Ugovor “žSporazum o uspostavljanju energetske zajednice”, preuzevši obaveze koje do danas, u većem dijelu, nisu

Mreža za okolišno prihvatljivu energiju (EFEKT) uputila je zahtjev Vladi Federacije BiH i Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH za hitno usvajanje Zakona o energijskoj efikasnosti.

EFEKT podsjeća nadležne predstavnike vlasti da je Bosna i Hercegovina još 27. jula 2006. odlukom Predsjedništva BiH, ratificirala Ugovor “žSporazum o uspostavljanju energetske zajednice”, preuzevši obaveze koje do danas, u većem dijelu, nisu ispunjene.

Sekretarijat Energetske zajednice u Beču, nadležan za nadgledanje sprovođenja Ugovora, je nekoliko puta upozoravao BiH vlasti na sporo i nedosljedno ispunjavanje preuzetih obaveza, tražeći konkretne aktivnosti.

Ovaj Sekretarijat je 11. februara i 3. marta 2014. uputio BiH pisma upozorenja u kojima stoji: “Do sada, Federacija BiH i Brčko distrikt BiH nisu usvojili legislativu koja ugrađuje Direktivu 2006/32/EC o efikasnosti korištenja krajnje energije i energetskih usluga, niti su usvojili akcione planove energetske efikasnosti, ili u bilo kojem slučaju, nisu prezentirali iste Sekretarijatu”.

Posebno, se to odnosi na Zakon o energijskoj efikasnosti u FBiH, koji još nije donesen, a po kojem bi se mogao ostvariti neki stepen prenošenja Direktive. S druge strane, Republika Srpska usvojila je zakon kao i akcioni plan energetske efikasnosti.

Dokle god je to slučaj, ne može se smatrati da je država ugradila Direktivu 2006/32/EC, čak ni djelimično.

U novom pismu upozorenja, 25. februara, Sekretarijat upozorava da BiH zaostaje za drugim ugovornim stranama iz Energetske zajednice u mnogim drugim područjima, uključujući energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije, zbog čega EFEKT mreža zahtijeva hitno i neodložno usvajanje Zakona o energijskoj efikasnosti FBiH.

“Očekujemo da će odgovorna i nadležna vlast pravovremeno i kvalitetno informisati javnost o daljnjem procesu usvajanja navedenog zakona, te ispunjenju ostalih obaveza iz potpisanog Ugovora o pristupanju BiH Energetskoj zajednici”, saopćili su iz EFEKT mreže, koja je zahtjev poslala i svim drugim nadležnim domaćim i stranim institucijama.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply