CO2 bi mogao biti učinkovit izvor električne energije

CO2 bi mogao biti učinkovit izvor električne energije

Američki naučnici rade na generatoru električne energije koji će umjesto vodene pare koristiti CO2 za pokretanje turbina. CO2 bi se zagrijavao i, pod pritiskom, dovodio u superkritično gusto stanje, što će omogućiti povećanje učinkovitosti manjih turbina.

Ovakav sistem koji ne proizvodi ispušne plinove, trebao bi započeti sa radom do kraja godine u Teksasu. Dvije trećine električne energije u SAD još se dobiva iz fosilnih goriva čijim se sagorijevanjem pokreću parne turbine.

Da bi se postigle visoke temperature, neophodne da bi poces bio učinkovit, para koja se dobiva isparavanjem vode dodatno se zagrijava, širi i tako pogoni turbine. Potom se, na drugom kraju, ponovo kondenzira u vodu.

Tijekom tog procesa, koji se naziva Rankinov ciklus (Rankine cycle), isparavanje je faza koja zahtjeva veliko zagrijavanje, koje, samo po sebi, ne povećava ni temperaturu ni učinkovitost.

Zamjenom pare superkritičnim ugljen-dioksidom (scCO2), odnosno pokretanjem Brajtonovog ciklusa (Brayton cycle), izbjegava se faza isparavanja, što otvara mogućnost povećanje učinkovitosti cijelog procesa za 30 posto.

Očekuje se da će ovi dobici postojati u turbinama manje veličine.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu