Centar za edukaciju i podizanje svijesti o energetskoj efikasnosti

Iniciramo pametna i održiva rješenja

Naš rad

Iniciramo i provodimo aktivnosti ka energetskoj tranziciji

Kreiramo strateška partnerstva sa privatnim, javnim i međunarodnim akterima

Zajednički nastupamo sa zahtjevima prema institucijama na svim nivoima vlasti

Projekte implementiramo koristeći analizu zasnovanu na činjenicama

Radimo s klijentima na razvoju novih i održivih ideja i uvođenju inovacija te neprestano potičemo kreativnost i kritičko razmišljanje.
Naš pristup

0 +

Implementiranih projekata

u preko 10 zemalja

0 +

aktivnih članova

koji doprinose održivoj budućnosti Bosne i Hercegovine

Naše usluge

Pružamo širok spektar tehničke asistencije u sektoru energije i klime sa primarnim ciljem da damo doprinos razvoju društva Bosne i Hercegovine i regiona.

Analize, procjene, modeliranje

Vrši analize, procjene i modeliranje klimatskih podataka, uticaja i mitigacije

Strateški dokumenti

Kreiramo strateške dokumente na temu klimatske promjene

Dekarbonizacija, mape puta, planiranje

Podrška svim nivoima vlasti i planiranju i mitigaciji klimatskih promjena sa ciljem dekarbonizacije.

Izrada akcionih planova (SEAP, SECAP)

Izrada svih vrsta akcionih planova od lokalnog do državnog nivoa.

Energetska i ekonomska istraživanja i analize

Vršimo energetska i ekonomska istraživanja i analize u svim sferama.

Javna rasvjeta

Studije izvodivosti, proračuni, mapiranje.

Podrška u izradi zakonodavnog i regulatornog okvira

Pružamo tehničku asistenciju za izradu zakonodavnog i regulatornog okvira
(kreiranje zakona i podzakonskih akata)

Studije izvodivosti projekata OIE

Izrada studija izvodivosti svih tehnologija OIE.

Monitoring i evaluacija projekata

Vršimo monitoring, nadzor i evaluacije projekat OIE.

Izrada akcionih planova (SUMP)

Izrada akcionih planova održive urbane mobilnosti, tzv. SUMP.

Izrada strateških planova i analiza

Izrada strateških planova i analiza od lokalne zajednice do državnog nivoa.

Elektromobilnost

Mapiranje, istraživanja, studije, promocija tehnologije, edukacije.

Implementacije pilot projekata

Kreirama i implementiramo pilot projekti u okviru koncepta Smart Cities, tj.
Pametnih gradova i zajednica.

Pametna javna rasvjeta

Kreiran vlastiti pristup pametnoj javnoj rasvjeti.

Pametna parking rješenja

Implementiramo rješenja pametnih parkinga, kako privatnih tako i javnih.

Kreiranje i implementacija programa razvoja kapaciteta

Izgradnja kapaciteta studenata, lokalnih zajednica, institucija, međunarodnih
institucija, javnih i privatnih kompanije, građana, itd.

Upravljanje projektima

Vršimo usluge pisanja, vođenja, monitoringa i evaluacije EU projekata.

Train-the-Trainer programi

Vršimo usluge treninga izgrađenih stručnjaka radi nadogradnje znanja.

Projekti

U nastavku pogledajte neke od naših implementiranih projekata.

Improving the environmental characteristics of the river Jale by modernizing the wastewater treatment system in the Cement Factory Lukavac / Client Fabrika Cementa Lukavac

_

Poboljšanje ekoloških karakteristika rijeke Jale modernizacijom sistema tretmana otpadnih voda u Fabrici cementa Lukavac

_

Vodič za povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvu

_

Događaji

Više

Pratite novosti u sektoru kroz redovan newsletter