Klijent

Ministarstvo finansija KS

Godina

2018

Finansijska pismenost građana Kantona Sarajevo

Razvojem finansijskog tržišta i širenjem broja finansijskih usluga i proizvoda povećava se i potreba za finansijskom pismenošću građana. Važnost finansijske pismenosti je veoma velika s obzirom na direktne implikacije finansijske pismenosti na načine na koje pojedinci u određenom društvu zarađuju, upravljaju, osiguravaju i troše svoja finansijska sredstva. S makroekonomskog aspekta, finansijska i ekonomska stabilnost zemlje u najvećoj mjeri zavisi o kolektivnom finansijskom blagostanju i nivou finansijske pismenosti građana.

Finansijska pismenost povećava svijest potrošača o prirodi novca. Osobe koje posjeduju veća znanja o novcu su spretnije u raspolaganju finansijama i maksimiziranju svoje finansijske pozicije i povrata na ulaganja. Nizak nivo finansijskog znanja pojedinaca i rastuća složenost finansijskih proizvoda/usluga mogu rezultirati kreiranjem značajnih troškova za pojedinca, ali i za ukupnu privredu. Svjedoci smo da se u medijima se često provlači teza da su BiH građani finansijski nepismeni, ali takve izjave nisu potkrijepljene empirijskim dokazima. Stoga se predloženim istraživanjem žele (prvi cilj projekta) prikupiti dokazi o statusu finansijske pismenosti građana Kantona Sarajevo, kao i faktori koji na nju utuču. Uz to, (drugi) cilj istraživanja je i da putem diseminacije rezultata podigne opći nivo javne svijesti o potrebi provođenja i testiranja nacionalnog nivoa finansijske pismenosti kao i planiranja finansijske edukacije i povećanja finansijske uključenosti građana.

Za potrebe projekta planira se provesti prilagođena OECD (Organizacija za ekonomski razvoj i saradnju) anketa na reprezantativnom uzorku (250 do 300 ispitanika dobi od 18 do 65 godina – ciljna grupa). Kako bi se osigurala objektivnost rezultata, pristupit ćemo definiraju adekvatnog uzorka pri ćemu će svaki ispitanik imati unaprijed poznatu vjerovatnoću da bude izabran.

Također je bitno stratificirati populaciju kako bi se dosegle određene grupe ili čak upotrijebiti kvote kako bi se osiguralo uključenje određenih manjina. Obzirom da je upitnik dostupan na engleskom jeziku, isti će prethodno biti preveden na lokalne jezike (BHS). Prije započinjanja ispitivanja prevedeni i modificirani upitnik ćemo testirati na odgovarajućem broju osoba kako bi se provjerila jasnost upitnika. Anketom će se prikupiti informacije o finansijskom znanju, ponašanju i stavovima građana, te utvrditi stepen finansijske pismenosti i finansijske uključenosti građana Kantona Sarajevo. Na ovaj način će se pribaviti nulti ili osnovni rezultati koji su važni jer će omogućiti identificiranje prioriteta i postavljanje ciljeva strategije financijske edukacije i promocije finansijske pismenosti u Kantonu Sarajevo, što je jedan od primarnih outputa projekta.

Kategorije
  • Istraživanje
  • Edukacija