Klijent

Fond za zaštitu okoliša FBiH

Godina

2020 - 2021

Platforma za nisko-karbonski urbani razvoj FBiH

Cilj Platforme za nisko-karbonski urbani razvoj FBIH (u nastavku Platforma) je postavljanje osnova za pokretanje koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz promociju sigurnih, inovativnih, čistih i zdravih tehnoloških rješenja uz smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Kroz Platformu, promovisat će se tehnički i ekonomski izvodiva nisko-karbonska rješenja u ključnim urbanim sektorima i promovisati njihova šira upotreba od strane jedinica lokalne samouprave i privatnog sektora u urbanim centrima Federacije Bosne i Hercegovine.

Platforma će doprinijeti transformaciji tržišta kroz postavljanja osnova za kreiranje i dalje razvijanje mogućnosti za poslovne subjekte i javna preduzeća, zadužena za upravljanje otpadom, saobraćajem i energijom da ponude nisko-karbonske proizvode i usluge u urbanim sredinama u BiH.

Platforma za nisko-karbonski urbani razvoj FBIH doprinosi:

 • Jačanju kapaciteta lokalnih vlasti za održivo planiranje urbanog razvoja u skladu sa EU direktivama i ciljevima Programa Održivog razvoja Ujedinjenih Nacija
 • Prenosu EU i svjetskih praksi urbanog razvoja na urbane zone u FBIH
 • Integraciji koncepta pametnog grada i pametne zajednice u razvojne planove urbanih zona
 • Kreiranju mehanizma finansiranja za nisko-karbonske razvojne projekte koji će povećati angažman malih i srednjih preduzeća u ovom polju kao i kapacitete lokalnih zajednica
 • Ostvarenju investicija u održivi razvoj transporta, upravljanja energijom i otpadom koje imaju potencijal za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 10.000 tona CO2 na godišnjem nivou
 • Kreiranju okruženja za provođenje okolišnih i politika energetske efikasnosti u FBIH
 • Kreiranju legislativnog okvira za harmonizaciju okolinskog tržišta u FBIH
Kategorije
 • Energetska efikasnost
 • Obnovljivi izvori energije
 • Klimatske promjene
 • Pametni gradovi
 • Edukacija