Klijent

Ministarstvo za obrazovanje, kulturu i mlade Kantona Sarajevo

Godina

2019

Platforma za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo

Cilj Platforme za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo je postavljanje osnova za pokretanje koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja u Kantonu Sarajevo kroz promociju sigurnih, inovativnih, čistih i zdravih tehnoloških rješenja uz smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Kroz Platformu za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo, promovisat će se tehnički i ekonomski izvodiva nisko-karbonska rješenja u ključnim urbanim sektorima i promovisati njihova šira upotreba od strane jedinica lokalne samouprave i privatnog sektora.

Platforma za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo će doprinijeti transformaciji tržišta kroz postavljanja osnova za kreiranje i dalje razvijanje mogućnosti za poslovne subjekte i javna preduzeća, zadužena za upravljanje otpadom, saobraćajem i energijom da ponude nisko-karbonske proizvode i usluge u urbanim sredinama u BiH.

Platforma za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo doprinosi:

 • Jačanju kapaciteta lokalnih vlasti (općina i kantonalnih minstarstava) za održivo planiranje urbanog razvoja Kantona Sarajevo u skladu sa EU direktivama i ciljevima Programa Održivog razvoja Ujedinjenih Nacija
 • Prenosu EU i svjetskih praksi urbanog razvoja na Kanton Sarajevo
 • Integraciji koncepta pametnog grada i pametne zajednice u razvojne planove Kantona Sarajevo
 • Kreiranju mehanizma finansiranja za nisko-karbonske razvojne projekte koji će povećati angažman malih i srednjih preduzeća u ovom polju kao i kapacitete lokalnih zajednica
 • Ostvarenju investicija u održivi razvoj transporta, upravljanja energijom i otpadom koje imaju potencijal za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 2.000 tona CO2 na godišnjem nivou
 • Kreiranju okruženja za provođenje okolišnih i politika energetske efikasnosti u Kantonu Sarajevo
 • Kreiranju legislativnog okvira za harmonizaciju okolinskog tržišta u Kantonu Sarajevo
Kategorije
 • Obnovljivi izvori energije
 • Energetska efikasnost
 • Klimatske promjene
 • Pametni gradovi
 • Edukacija