Energis anketa: Građani BiH nisu upoznati sa otvaranjem tržišta električne energije

(Sarajevo) Bosna i Hercegovina je 2006. godine ratifikovala Ugovor o osnivanju energetske zajednice Jugoistočne Evrope, te time prihvatila primjenu direktiva Evropske unije o tržištu energije, zaštiti okoline, poboljšanje energetske efikasnosti, konkurenciji i obnovljivoj energiji po vremenskom rasporedu utvrđenom Ugovorom.

Zemlje potpisnice tog Ugovora se obavezuju da između sebe uspostave zajedničko tržište električne energije koje će funkcionisati po standardima  i pravilima tržišta energije Evropske unije sa kojim će se integrisati. Saglasno državnom sporazumu sa Energetskom zajednicom 01.01.2015. godine tržište električne energije u BiH bit će otvoreno za sve kupce, uključujući i domaćinstva. To znači da će svaki kupac biti u mogućnosti kupiti električnu energiju na tržištu od snabdjevača po vlastitom izboru. U BiH trenutno ima 24 registrovana snabdjevača.

Ponukan otvaranjem tržišta električne energije, Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – Energis kao dio svojih redovnih aktivnosti proveo je anketu među posjetiocima portala Energis.ba o otvaranju tržišta električne energije u BiH s ciljem procjene spremnosti i informiranosti građana o otvaranju tržišta električne energije u BiH te o radu nadležnih organa i institucija na pripremi stanovništva za ovu značajnu promjenu.

Da li je BiH spremna za otvaranje tržišta električne energije?

Na pitanje
“žDa li ste do sada upoznati sa pripremama za otvaranje tržišta električne energije u BiH od 1. januara 2015. godine?” 33,75% građana je odgovorilo da je upoznato dok ostalih 66,25% građana nisu upoznati ili nisu nikad čuli za otvaranje tržišta. Nameće se pitanje zašto niko iz nadležnih institucija nije napravio javnu kampanju na državnom nivou s ciljem da se podigne svijest i upoznaju građani o otvaranju tržišta električne energije u BiH?

Ponukani mogućim sankcijama od strane Energetske zajednice zbog neispunjavanja međunarodno preuzetih obaveze BiH, ispitanicima je postavljeno pitanje “žDa li očekujete da će Bosna i Hercegovina ispuniti obaveze iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice do 1. januara 2015. godine kako je to
planirano?” samo 8,75% ispitanika je odgovorilo sa “žDa, u potpunosti” dok je 55% ispitanika odgovorilo sa “žDa, djelimično” i 36,25% sa “žNe”. To je
ilustracija nivoa povjerenja građana u institucije BiH.

U kojem pravcu idu cijene električne energije u BiH?

Predstavnik Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine FERK, na pres konferenciji naveo je kako će cijene električne energije ovisiti o sposobnosti kupca da ugovori povoljan paket, no da je nerealno očekivati da će doći do pada cijena električne energije. Građani su skeptični po pitanju cijena električne energije te 25% njih smatra da će doći do povećanje cijena električne energije, dok 50% građana vjeruje da će u BiH konačno biti tržišno konkurentne cijene, a ostalih 25% vjeruje da će cijene ostati iste.

Radi smanjenja troškova električne energije, 68,75% građana bi promjenilo snabdjevača ukoliko bi dobili bolje cijene električne energije od nekog drugog snabdjevača. Od ukupno ispitanih građana samo 7% njih je zadovoljno sa trenutnim snabdjevačem i ne bih mjenjali istog dok 22,50% od ispitanih ne bih mjenjali snabdjevača jer ne žele da rizikuju obskrbu električne energije.

Rezultati ankete jasno ukazuju na:

  • neophodnost provođenja sveobuhvatnih kontinuiranih aktivnosti na obavještavanju korisnika, kako domaćinstava tako, još značajnije, privrednih subjekata o svim elementima otvorenog tržišta;
  • neophodnost predstavljanja registrovanih snabdjevača električnom energijom kao mogućeg alternativnog izbora za građane;
  • neophodnost predstavljanja i objašnjavanja uloge i značaja brokera na tržištu električne energije.

O Energis-u: Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis je neprofitna, nevladina organizacija opredjeljena promovisanju energetske efikasnosti, čiste energije, korištenja obnovljivih izvora, zdravog okoliša i njihovom uticaju na ekonomiju
Bosne i Hercegovine.

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.