Javni poziv za odabir jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine za pripremu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za pripremu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Federaciji Bosne i Hercegovine za čiju teritoriju postoji Plan upravljanja otpadom[1].

Kako je definisano Članom 9 Zakona o upravljanju otpadom Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 33/03, 72/09, 92/17), svaki kanton donijet će Plan upravljanja otpadom na svom području, u skladu sa Federalnim planom upravljanja otpadom. U skladu sa Članom 10 navedenog Zakona, Kantonalnim propisom utvrdit će se zadaci općina u izradi općinskih planova upravljanja otpadom.

Općinski plan upravljanja otpadom treba da sadrži najmanje:

–          programe o skupljanju opasnog otpada iz domaćinstava;

–          programe za korištenje komponenti iz komunalnog otpada;

–          programe za smanjenje procenta biorazgradivog otpada i ambalažnog otpada u komunalnom otpadu;

–          programe za podizanje javne svijesti u upravljanju otpadom;

–          lociranje postrojenja za upravljanje otpadom;

–          saradnja između općina radi postizanja zadatih ciljeva.

Sa ciljem upotpunjavanja informacija općinskih planova upravljanja otpadom za donošenje dugoročnih odluka vezanih za ovu oblast, kroz ovaj javni poziv je planirana izrada zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada. Studije izvodljivosti će obuhvatati procjenu i testiranje različitih nisko-karbonskih alternativa vezanih za: pogonska goriva koja koriste vozila za transport otpada, optimiziranje ruta transporta otpada, kapacitet i opterećenost vozila, korištenje informacionih tehnologija u ovoj oblasti itd.

Doprinos pripreme zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada za JLS u FBiH se ogleda u:

–        Konzistentnoj implementaciji i ispunjavanju ciljeva općinskih i/ili kantonalnih planova upravljanja otpadom, ali i ciljeva Federalnog plana upravljanja otpadom;

–        Uspostavljanju okvira za održivo postupanje sa otpadom kroz održivo upravljanje proizvedenim otpadom što podrazumijeva i smanjenje pripadajućih emisija gasova sa efektom staklenika;

–        Otvaranju mogućnosti za povećanje broja domaćinstava obuhvaćenih organizovanim sakupljanjem otpada;

–        Otvaranju mogućnosti za odvojeno sakupljanje otpada i reciklažu;

–        Otvaranju mogućnosti za poboljšanje infrastrukture za upravljanje komunalnim otpadom;

–        Identificiranje „crnih tačaka“ u sistemu i stvaranje preduvjeta za njihovo uklanjanje.

O PROJEKTU „POKRETANJE OKOLIŠNOG FINANSIRANJA U SVRHU NISKO-KARBONSKOG URBANOG RAZVOJA“

Aktivnost pripreme zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada za odabrane JLS u Federaciji Bosne i Hercegovine će se realizovati zajedničkim finansiranjem Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (kroz UrbanLED projekat; puni naziv projekta je „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ a isti finansira Globalni fond za okoliš) i odabranih JLS (općina ili gradova).

Cilj UrbanLED projekta je investiranje u pokretanje koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja u BiH (eng. low-carbon urban development – LCUD), smanjenje emisija gasova sa efektom staklenika, povećanje raznovrsnosti i obima investicija u LCUD u BiH (uklanjanje finansijskih prepreka, građenje kapaciteta, unapređenje regulatornih okvira itd.), promoviranje njihove šire upotrebe od strane jedinica lokalne samouprave i privatnog sektora. Kroz projekat se pruža tehnička asistencija za kreiranje finansijskih mehanizama i shema finansiranja u okviru sistema za finansiranje zaštite okoliša u BiH kao i pružanje podrške za implementaciju relevantnih strateških i legislativnih dokumenata na entitetskom i nivou BiH. Transformiranjem tržišta se kreira i dalje razvija mogućnost za poslovne subjekte (kao što je ESCO) i javna preduzeća zadužena za upravljanje otpadom kako bi se uključili u pružanje nisko-karbonskih proizvoda i usluga u urbanim sredinama u BiH.

Kroz jednu od svojih komponenti, Projekat se bavi uvođenjem koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja u upravljanje otpadom i njemu pripadajuću logistiku. Kroz realizaciju ove projektne komponente, u FBiH je planirano sufinansiranje izrade zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada za odabrane JLS, te implementaciju najmanje jednog LCUD projekta u oblasti upravljanja otpadom; nominiranog kroz pripremljene studije.

Kriteriji pomoću kojih će se ocijeniti kvalifikovanost JLS kroz ovaj javni poziv su:

–        Postojanje strateške dokumentacije relevantne za upravljanje otpadom;

–        Stanje sistema upravljanja otpadom, uključujući broj stanovnika uključenih u organizovano prikupljanje otpada u relativnom omjeru (odnos ukupnog broja stanovnika u JLS i broja stanovnika uključenih u organizovano prikupljanje otpada);

–        Stanje transportnih vozila i transportnih praksi za prikupljanje i odvoz otpada u JLS;

–        Spremnost JLS i/ili resornog kantonalnog ministarstva i/ili javnog ili privatnog komunalnog preduzeća za sufinansiranje izrade zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada i studijom predloženih LCUD projekata.

 

USLOVI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Jedinice lokalne samouprave će biti odabrane na temelju evaluacije prema sljedećim kriterijima:

           I.                              Popunjena Prijava:

–        Popuniti osnovne podatke o aplikantu, prema Prilogu I.

         II.                              Priložena dokumentacija:

Prijava za izradu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada:

–        Sporazum načelnika JLS i javnog ili privatnog komunalnog poduzeća, koje je zaduženo za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada u predmetnoj JLS, za izradu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada i za implementaciju studijom predloženih LCUD projekata.

–        Izjava o spremnosti za aktivnu saradnju sa stručnim timom i dostavu podataka i dokumenata potrebnih za izradu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada. Izjava treba da sadrži nominaciju najmanje dva predstavnika aplikanta i partnera koji će pružati podršku u procesu izrade zelenih logističkih šema i implementacije studijom predloženih LCUD projekata.

–        Izjava o spremnosti za sufinansiranje pripreme zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada sa 30% ili više ukupno potrebnih sredstava. Izvor sufinansiranja može biti: općina, grad, resorno kantonalno ministarstvo, javno ili privatno komunalno podruzeće.

–        Izjava o spremnosti za sufinansiranje LCUD projekata proisteklih iz zelenih logističkih šema i studije izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada, sa 30% ili više ukupno potrebnih sredstava. Izvor sufinansiranja može biti: općina, grad, resorno kantonalno ministarstvo, javno ili privatno komunalno podruzeće.

–        Plan upravljanja otpadom koji je urađen i usvojen na nivou JLS-a ili na nivou kantona (ukoliko ne postoji plan upravljanja na nivou JLS).

Napomene:

1.         Prijave koje ne sadrže potrebnu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

2.         Ukoliko JLS bude odabrana kao pilot JLS/e za provedbu LCUD projekata koji su predviđeni izrađenim zelenim logističkim šemama za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada, vrijednost učešća u finansiranju od strane prethodno navedenih izvora sufinansiranja[2] je minimalno 30% od vrijednosti investicije. Ukoliko očekivana vrijednost investicije u bilo kojoj fazi projektnog procesa prekorači procjenjeni iznos, uz saglasnost strana povećava se vrijednost učešća u finansiranju od strane JLS, UNDP-a i ostalih strana, shodno inicijalnom procentu sufinansiranja.

OSNOVNI KRITERIJ ODABIRA

1)             Postojanje Plana upravljanja otpadom na nivou JLS – do 10 bodova

2)             Postojanje Plana upravljanja otpadom na nivou kantona – do 5 bodova

3)             Postojanje druge relevantne strateške dokumentacije (LEAP, SECAP itd.) – do 5 bodova

4)             Podaci o broju stanovnika koji su uključeni u organizovano prikupljanje otpada u relativnom omjeru (odnos ukupnog broja stanovnika u JLS i broja stanovnika uključenih u organizovano prikupljanje otpada) – do 20 bodova

5)             Organizovani odvoz komunalnog otpada na regionalnu sanitarnu deponiju – do 10 bodova

6)             Spremnost za sufinansiranje pripreme zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada sa 30% ili više ukupno potrebnih sredstava. Izvor sufinansiranja može biti: općina, grad, resorno kantonalno ministarstvo, javno ili privatno komunalno podruzeće – do 25 bodova

7)             Spremnost za sufinansiranje LCUD projekata proisteklih iz zelenih logističkih šema i studije izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada sa 30% ili više ukupno potrebnih sredstava. Izvor sufinansiranja može biti: općina, grad, resorno kantonalno ministarstvo, javno ili privatno komunalno podruzeće – do 25 bodova

VREDNOVANJE APLIKACIJA

Vrednovanje i rangiranje aplikacija pristiglih na Javni poziv vršit će posebna Komisija koju sačinjavaju uposlenici UNDP BiH. Izbor JLS za koje će izraditi lokalni planovi upravljanja otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom vršit će se na osnovu ocjene Komisije, korištenjem gore navedenih kriterija, te vrednovanjem kriterija metodom ponderisanih vrijednosti pomoću koje će se izvršiti konačno bodovanje i napraviti rang lista pristiglih aplikacija.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na službenoj internet stranici UNDP BiH, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Prije donošenja konačne odluke o odabiru, UNDP BIH zadržava pravo da zatraži dodatna pojašnjenja od aplikanata, kao i pravo odbijanja pristiglih aplikacija bez posebnog obrazloženja.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Dokumentaciju za aplikaciju, u skladu sa gore navedenim uslovima, treba dostaviti u jednom štampanom primjerku i/ili jednoj elektronskoj verziji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava za učešće u implementaciji Projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH)

Zmaja od Bosne b.b.

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Rok za dostavljanje prijava je 15. februar 2021. godine.

Zainteresovani aplikanti mogu dobiti dodatne informacije i objašnjenja postavljanjem pitanja na e-mail: registry.ba@undp.org pri čemu u naslovu poruke (Subject) treba navesti „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja – poziv za prijave” najkasnije do 10. februara 2021. godine.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

[1] Plan upravljanja otpadom može biti pripremljen na nivou JLS ili na nivou kantona (ukoliko ne postoji plan upravljanja otpadom na nivou JLS).

 

[2] Izvor sufinansiranja može biti: općina, grad, resorno kantonalno ministarstvo, javno ili privatno komunalno podruzeće.

Preuzeto: ba.undp.org

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.