Prihvaćen izvještaj o realizaciji Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša 2008. – 2018.

Do donošenja i usvajanja nove Federalne strategije zaštite okoliša, ovo ministarstvo će redovno planiranje zasnivati na Programu aproksimacije propisa FBiH s pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti okoliša, koji je Vlada FBiH usvojila na 92. sjednici 23.2.2017. godine. Također, koristit će strateške dokumente usvojene na nivou BiH kao što su Strategija i Akcioni plan za zaštitu biološke raznolikosti BiH, Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja BiH i Akcioni program za suzbijanje degradacije zemljišta i ublažavanje posljedica od suša u BiH.

Do formiranja i uspostavljanja Federalne agencije za zaštitu okoliša i Federalnog zavoda za zaštitu prirode, uspostavu i razvoj informacionog sistema za okoliš i prirodu vršit će Fond za zaštitu okoliša FBiH. Nadležne institucije FBiH, koje raspolažu određenim podacima i informacijama za komponente okoliša (zrak, vode, zemljište/tlo, priroda, upravljanje otpadom), dužne su da ih redovno dostavljaju Fondu za zaštitu okoliša za integralnu obradu i uspostavu jedinstvenog informacionog sistema za okoliš i izradu periodičnih izvještaja o stanju okoliša.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.