Sarajevo će dobiti bolje grijanje i čistiji zrak!

Revizija idejnog projekta gradnje toplovoda Kakanj – Sarajevo ovaj projekt prikazala je opravdanim i isplativim. Time je trasiran put za realizaciju ovog generacijskog projekta. Kazao je ovo za „Avaz“ Fuad Čibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije. Borba za izradu neophodne dokumentacije za ovaj projekt počela je još 2016. godine.

Studija izvodljivosti

– Mi smo uradili sve što je bilo do nas i na taj način smo trasirali put za početak gradnje toplovoda. Nakon dugogodišnjih razgovora o mogućnostima i prednostima kojima bi projekt snabdijevanja toplinskom energijom Sarajeva iz TE Kakanj rezultirao za širu zajednicu, prve konkretne korake su učinili Fond za zaštitu okoliša i „Elektroprivreda BiH“, koji su sufinansirali izradu Studije izvodljivosti, koja je koštala 526.500 KM. Studijom je potvrđeno da se projektom postižu značajni socioekonomski, ekološki i finansijski benefiti – kaže Čibukčić.

Vlada FBiH je, na osnovu zaključaka ove studije, izrazila strateško opredjeljenje o nastavku realizacije projekta te, kao i za izradu studije 29. marta 2018. donijela odluku o zaduženju EPBiH i Fonda za zaštitu okoliša FBiH za izradu idejnog projekta.

– U skladu s odlukom Vlade FBiH, 7. maja 2018. između Fonda za zaštitu okoliša i EPBiH potpisan je sporazum o sufinansiranju izrade idejnog projekta od Fonda, u iznosu do 500.000 KM. Nakon procedure javnih nabavki u oktobru 2018. potpisan je ugovor o izradi idejnog projekta između EPBiH i konzorcija ponuđača: ”Energoinvest” d.d. Sarajevo, PD Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu d.o.o. Beograd – Srbija i ”Energo sistem” d.o.o. Skoplje – Sjeverna Makedonija. Iznos izrade idejnog projekta bio je 930.150 KM, od kojeg Fond sufinasira 50 posto – pojašnjava Čibukčić.

Nacrti projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo je završen i predan na reviziju 20. novembra 2019., a 10. decembra 2019. godine formiran je stručni tim za reviziju „Nacrta idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo“.

– Dana 30. jula od predstavnika konzorcija EPBiH isporučena je finalna verzija “Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo”. U skladu sa sporazumom i ugovorom potpisanim između Fonda za zaštitu okoliša FBiH i EPBiH 29. septembra 2020. godine, u Fond su od EPBiH dostavljeni primjerci finalne verzije “Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo”, konačna situacija, kao i sva ugovorena dokumentacija kojom se dokazuje izvršenje aktivnosti pravdanih situacijom.

Nakon provjere i odobrenja dokumentacije 30. septembra 2020. godine Fond za zaštitu okoliša je izvršio isplatu sredstava prema EPBiH od 383.985 KM (bez PDV-a) i time su od Fonda za zaštitu okoliša FBiH bile ispunjene obaveze definirane odlukom Vlade FBiH od 29. marta 2018., a vezano za izradu idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo – pojasnio je Čibukčić.

Pretpostavljeni eksploatacioni vijek toplovoda je 30 godina.

– Analiza potreba za toplotnom energijom, u periodu 2016.-2040. godina, u Sarajevu i gradovima na dionici Kakanj – Sarajevo je rezultirala odabirom snage vrelovoda od 300 MW, što predstavlja optimalnu snagu iz koje je moguće pokriti potrebe za toplotnom energijom u spomenutom periodu. U TE Kakanj trenutno su u pogonu tri bloka ukupne instalirane snage 450 MWe. U planu je izgradnja bloka 8 snage 350 MWe.

Eksploatacioni vijek

  • TE Kakanj: Trenutno su u pogonu tri bloka ukupne instalirane snage 450 MWe

    TE Kakanj: Trenutno su u pogonu tri bloka ukupne instalirane snage 450 MWe

    FOTO: A. NOVIĆ


Dva bloka (5 i 6) su kogenerativni s mogućnošću izdvajanja 150 MWt sa svakog bloka. Blok 7 bi, uz odgovarajuće rekonstrukcije na turbinskom postrojenju, mogao postati kogenerativni sa snagom od 300 MWt toplotne energije. Također, projektnom dokumentacijom bloka 8, predviđenog za izgradnju, planirano je dodatnih 300 MWt energije koja se može koristiti za potrebe toplifikacije – zaključuje Čibukčić.

Magistralni toplovod

Magistralni toplovod dužine 46,3 kilometra planiran je da se izvede podzemno, od predizoliranih cijevi, odnosno čelične cijevi za koje je dobivena garancija na kontinuirani rad od 30 godina, pretežno se proteže uz trasu autoceste Koridora 5C i podijeljen je na tri dionice:

– dionica A: TE Kakanj – Jošanica (32,18 km)

– dionica B: Jošanica – Nedžarići (10,76 km)

– dionica C: Jošanica – Vogošća (3,36 km)

Preuzeto: avaz.ba

Ova objava je dio projekta “Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj FBiH” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.