Građani imaju pravo znati šta sprečava napredak i kvalitetan život

EFEKT mreža nastoji doprinijeti stvaranju okolišno prihvatljivog energetskog sektora u BiH, koji ispunjava sve međunarodne obaveze preuzete u procesu pridruživanja Europskoj uniji, kao i ugovoraa o Energetskoj zajednici po pitanjima povećanja energetske efikasnosti, korištenja obnovljivih izvora energijei smanjenja negativnog uticaja fosilnih goriva na okoliš, zdravlje ljudi i cjelokupan društveno-ekonomski razvoj.

“žU protekle četiri godine CRP intenzivno gradi međusektorsku EFEKT mrežu za okolišno prihvatljivu energiju. č†lanovi EFEKT mreže su prvenstveno pojedinci, stručnjaci iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, osobe koje svojim stručnim znanjem i kompetencijama mogu značajno doprinijeti institucionalnom i konstruktivnom pristupu koji zagovaramo”, izjavio je Amir Zahirović, koordinator projekta.

Održivi energetski razvoj u zemljama Europske unije se temelji na organizovanom pristupu i strateškim dokumentima, kao što su: državna Strategija razvoja energetskog sektora, usvojena zakonska regulativa, te izrađeni akcioni planovi koji definišu realizaciju navedene strategije.

Za razliku od zemelja Europske unije, Federacija BiH nema jasno definisan cilj razvoja energetskog sektora zbog ne postojanja Strategije energetskog sektora, Zakona o energijskoj efikasnosti i akcionih planova na svim nivoima vlasti.

“žOsim nepostojanja pravne regulative u oblasti energetike, u FBiH trenutnu energetsku politiku vode elektrodistribucije, a proizvodnja električne energije je stavlja u prvi plan. Toplinska energija je znatno zanemarena. Ovako neuređeno stanje je idealno tlo za ‘lov u mutnom’ i korupciju!” izjavio je Ervin čember, certificirani savjetnik za energetsku efikasnost.

“žIlustracija neodgovornosti vlasti i haotičnog stanja jeste činjenica da ključno ministarstvo koje treba da reguliše oblast energetike u FBiH (Federalno ministarstvo za energiju, rudarstvo i industriju) još uvijek nema ministra. Drugo ministarstvo koje je nadležno za oblast energetske efikasnosti (Federalno ministarstvo okoliša i turizma) takođe nema ministra”, dodao je gdin. čember.

EFEKT mreža je, u procesu javne rasprave, dala konkretne komentare na nacrt Zakona o energijskoj efikasnosti FBiH, koji je, u međuvremenu u formi prijedloga usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, a sada čeka usvajanje Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Najveća prepreka je nedostatak široke, osmišljene, integrisane akcije koja se implementira strateški, i kombinovana je sa poticajima koji korisnike motivišu da se time bave i ulažu u povećanje energetske efikasnosti sa ciljem dugoročnih pozitivnih ciljeva.

“žEnergetska efikasnost je jedan od osnovnih mehanizama za promjene i najadekvatniji odgovor na trenutno stanje u BiH. Ulaganje u energetsku efikasnost omogučava zapošljavanje velikog broja ljudi na veoma širokom geografskom području kroz povećan angažman domaćih firmi i radne snage”, izjavio je Hamid Mehinović, direktor Centra za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis.

Direktnu korist građanima, osim otvaranja radnih mjesta i zapošljavanja, energetska efikasnost i korištenje obnovljivih izvora energije, nosi smanjenje zagađenja koje je postalo alarmantno, smanjenje zdravstvenih problema zbog povećanja koncentracije CO2, SO2 i drugih zagađivača u zraku. Svako unapređenje krajnjeg korištenja energije je doprinos kvalitetu života građana.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.