Obustavljen proces obnove okolinske dozvole za deponiju Smiljevići

S obzirom da se gradska deponija nalazi na području općine Novi Grad Sarajevo i da je prethodna okolinska dozvola za rad Regionalnog centra za upravljanjem otpadom Smiljevići istekla u junu prošle godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je od Općine mišljenje u vezi sa produženjem okolinske dozvole.

Uzimajući u obzir činjenicu da gradska deponija već duži vremenski period predstavlja problem stanovnicima okolnih naselja, jer se odlaganje gradskog otpada ne vrši na propisan način i u skladu sa ekološkim standardima, te da prečistač za procjedne vode već duži period nije u funkciji, Općina je zatražila da se preispita mogućnost obnove okolinske dozvole za rad Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići, kao i izdavanje vodne saglasnosti od Agencije za vodno područje rijeke Save.

Da prečistač voda iz tijela deponije nije u funkciji, te da su vode koje se ispuštaju iz deponije toksične i da kao takve negativno utiču na zagađenje okoline i zdravlje stanovnika okolnih naselja potvrdili su nalazi laboratorije za arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša „Dvokut pro“ d.o.o. koja je vršila ispitivanje kvaliteta procjednih voda iz tijela deponije u toku 2015., 2016. i 2017. godine.

Stanje na deponiji Smiljevići analizirao je i federalni inspektor zaštite okoliša koji je utvrdio da su pritužbe građana opravdane, jer postrojenje za prečišćavanje otpadnih – procjednih voda koje nastaju na deponiji nije u funkciji, te da nalazi pokazuju da su povećane emisije zagađujućih materija, kao i da se ne provodi monitoring plinova u procesu sagorijevanja otpada.

Inspektor je također utvrdio da je sistem za otplinjavanje na deponiji uništen tako da plinovi direktno odlaze u zrak i zagađuju okolinu.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo je zaključak kojim se od Agencije za vodno područje rijeke Save traži preispitivanje uslova koji moraju biti ispoštovani za izdavanje vodne dozvole s obzirom da je izvršena demontaža postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i da se neprečišćene toksične otpadne vode ispuštaju u otvoreni vodotok Lepeničkog potoka.

Općina Novi Grad Sarajevo očekuje od preduzeća “Rad” koje upravlja deponijom i vrši naplatu odvoza otpada u Kantonu Sarajevo i nadležnog ministarstva prostornog uređenja, da kroz usvajanje budžeta KS za ovu godinu konačno počnu ulagati i rješavati problem deponije Smiljevići, kako bi se proces odlaganja otpada vršio u skladu sa ekološkim standardima, saopćeno je iz Press službe Općine Novi Grad Sarajevo.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.