Predstavljen plan urbane mobilnosti Sarajeva: Cilj je prelazak na čistiji i održiviji transport

Projekat je dio Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF-EE) implementiranog od strane GIZ-a u ime njemačke vlade. Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo strateški je plan osmišljen da zadovolji potrebe mobilnosti ljudi i privrednih subjekata u Sarajevu i okolini za boljom kvalitetom života. Plan se temelji na postojećoj praksi planiranja i uzima u obzir principe integracije, participacije i evaluacije.

Novi pristupi planiranju urbane mobilnosti uključuju izradu strategije koja može potaknuti prelazak na čistije i održivije načine transporta, kao što su pješačenje, biciklizam, javni prijevoz, nove obrasce korištenja i vlasništva automobila, korištenje novih tehnologija, te usvajanje novih koncepata održive gradske logistike.

“Plan održive urbane mobilnosti osmišljen i razvijen je tako da bude strateško usmjerenje Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo u smislu iskoraka ka savremenim konceptima urbane mobilnosti za period 2019. – 2025., i predstavlja prvi integralni plan ove vrste u Kantonu Sarajevo i Gradu Sarajevo. Da bi se dostigli ciljevi koji su zacrtani, nastavićemo intenzivno da radimo zajedno sa svim nivoima vlasti, institucijama, privatnim i civilnim sektorom, akademskom zajednicom i građanima, u skladu sa strateškim dokumentima, potrebama i zahtjevima građana”, rekao je ministar saobraćaja KS Adi Kalem.

“Dosadašnji pristup urbanoj mobilnosti u Kantonu Sarajevo i Gradu Sarajevo nije dao očekivane rezultate i pored značajnog ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu, te mnogi problemi izazvani naglim porastom stepena motorizacije, nedovoljno efikasnim i atraktivnim gradskim prijevozom, nepoštivanjem saobraćajnih propisa, nedovoljno prihvaćenim i korištenim vidovima nemotoriziranog prijevoza, nerazvijenim sistemom gradske logistike i brojnim pojavama i kretanjima u društvu kao što je rast broja stanovnika, broja turista, dnevnih migracija i sl., se nagomilavaju.

Navedeni problemi generišu sve veće nezadovoljstvo građana funkcionisanjem saobraćajnog sistema, koje prijeti da bude faktor ograničenja budućeg razvoja Grada Sarajevo i Kantona Sarajevo. SUMP Sarajevo treba da pokrene sistematsko rješavanje ovih problema“, poručio je Osman Lindov, Cedes konzorcijum tehnički tim lider.

Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo je nastao kao plod intenzivne saradnje stručnjaka iz različitih sektora, NVO i građana.

Osnovni principi koje je ovaj dokument slijedio i uspješno inkorporirao u svoj sadržaj su:

– Participacijski pristup koji uključuje građane i sve zainteresovane učesnike;
– Održivost koja će uravnotežiti ekonomski i društveni razvoj, i kvalitetu okoliša;
– Integralni pristup koji uzima u obzir praksu i politike različitih sektora, nivoa
uprave i institucija;
– Jasna vizija, svrha i fokus na ostvarivanje mjerljivih ciljeva kao i principi održivog
razvoja ugrađeni su u ovaj plan;
– Princip analiza troškova i koristi održive urbane mobilnosti uzimajući u obzir šire
društvene troškove i koristi.

Koncept Plana održive urbane mobilnosti, poznatog unutar stručne javnosti i pod
engleskom skraćenicom SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) relativno je nov u Bosni i Hercegovini, a Sarajevo je jedan od pionira u razvoju takvog plana. SUMP treba da doprinese povećanju atraktivnosti i kvalitete urbanog okruženja i urbanog dizajna za dobrobiti građana, ekonomije i društva u cjelini.

Preuzeto: klix.ba

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.