Pripremljene izmjene Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS-u

Pomoćnica ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a Zijada Krvavac kazala je da su već pripremili izmjene i dopune te odluke u skladu sa programima rada Vlade i Skupštine za 2019.godinu.

– Malo kasnimo, jer smo očekivali da budu završene studije koje su definisane Kantonalnim planom zaštite okoliša, a koji je vrlo bitan stručni materijal i treba da daje preporuke u kom smjeru će se odvijajati izmjene i dopune ove odluke. Intencija nam je da do kraja ove godine materijal bude na sjednici Skupštine – naglasila je Krvavac.

Poručila je kako su sačinili prijedlog najvažnijih izmjena i dopuna Odluke, što je uslijedio kao rezultat, u međuvremenu urađenih studija o jačanju i širenju daljinskog grijanja i visoke gradnje na kvalitet zraka u KS, kao i metodologije za ocjenu uticaja novih izvora emisija na kvalitet zraka.

U raspravi je rečeno kako je sačinjen novi federalni zakon o zaštiti zraka. Nacrt je usvojen u Predstavničkom domu, a prije nego bude upućen u Javnu raspravu resorno ministarstvo i stručni konsultanti učestovali su u davanju mišljenja, primjedbi i sugestija na sami tekst.

Prihvaćen je prijedlog Ministarstva da kantoni donose zakone iz ovih oblasti, zato što pojedini zakoni imaju svoje specifičnosti koji se trebaju izraziti kroz donošenje posebnog propisa.

– Zakonski akti u odnosu na Odluku koju mi trenutno imamo i koja je važeća daje nam puno više mogućnosti da integralnije postavimo određena pitanja i riješavamo ovu problematiku u KS – potcrtala je pomoćnica Krvavac.

Po njenim riječima, opredjeljenje Ministarstva je da već u idućoj godini nakon usvajanja federalnog zakona, krene u pripremu cjelovitog zakona zaštite zraka za područje KS.

– Prijedlozi rješenja, ukoliko budu implementirani, mogli bi doprinijeti radikalnijoj promjeni kada je riječ o pojedinačnim sektorima iz kojih se vrši emisija štetnih materija u zrak i načinima kojima se vrši nadzor i kontrola, kao i za sprečavanje tih emisija. Naš ključni zadatak i jeste smanjenje emisije i uticaja određenih faktora koji doprinose koncentraciji i akumuliranju materija. Sa ovim praktično se djeluje na sektor individualnih ložišta i kolektivnog zagrijavanja – naglasila je pomoćnica Krvavac.

Dodala je kako se na privredni i industrijski sektor ne može uticati ovim propisom. Specijalno na saobraćaj, koji se reguliše posebnim propisima, iako se ni u kom slučaju, ne može zanemariti činjenica koliko motorna vozila doprinose zagađenju zraka tokom čitave godine, a ne samo zimi kada se Kanton susreće s tim problemom, saopćeno je iz Pres-službe KS-a.

Preuzeto sa: energetika.ba

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.