U FBiH niko ne vodi brigu o Jadranskom moru

Iako je BiH na međunarodnom planu preuzela obavezu zaštite mora od različitih vrsta zagađenja te se obavezala na saradnju sa drugim zemljama u ovoj oblasti, čini se da adekvatnog plana za to nema. Nalazi revizora pokazali su sve nedostatke, od zakonskih i operativnih do kadrovskih, a jedan od većih problema je međuinstitucionalna nesaradnja i pitanje nadležnosti.

Ured za reviziju institucija FBiH u reviziji učinka “Upravljanja intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja Jadranskog mora” navodi da poseban problem predstavlja neadekvatno uređena zaštita mora, jer nijedan od donesenih propisa nije precizno definisao upravljanje morem i njegovu zaštitu.

Revizori su, takođe, ocijenili da Pravilnikom o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu nije propisano donošenje posebnih planova za incidentna zagađenja mora, nego je predviđeno da se planovi za incidentna zagađenja vode koriste i u slučaju zagađenja obalnih morskih voda, te je utvrđeno i značajno kašnjenje u donošenju operativnih planova za incidentna zagađenja voda. Utvrđeno je da nije donesen ni plan odbrane od iznenadnih zagađenja s broda i priobalnog pojasa unutarnjih voda, koji je trebalo da bude donesen shodno Zakonu o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi. Takođe je konstatovano da predmetnim zakonom nije precizno i jasno definisano koje su to institucije koje treba da donesu ovaj plan.

Nalazi revizije ukazuju i na to da je izostala adekvatna procjena rizika za nastanak incidentnog zagađenja mora, a utvrđeno je i kašnjenje u uspostavi funkcijskih grupa koje treba da osiguraju koordinaciju svih relavantnih institucija.

“U okviru funkcijskih grupa nije predviđeno učešće općine Neum, Lučke kapetanije Neum, niti kantonalnih ministarstava za vode i okoliš koji bi trebalo da imaju značajnu ulogu u slučaju incidenata na moru”, ističu revizori i ocjenjuju da je upitna spremnost svih nadležnih institucija za efikasno postupanje u realizaicji federalnog operativnog plana.

“Uprkos činjenici da su nadležne institucije za vode i okoliš svjesne ovog problema, revizijom je utvrđeno da nisu poduzimale konkretnije aktivnosti i inicirale da se adekvatno uredi zaštita mora”, navode revizori.

Istakli su i problem neadekvantog ogranizacijskog ustrojstva sektora vode, s obzirom na to da su nadležnosti vezane za zaštitu voda i interventno postupanje podijeljene i međusobno isprepletene između ministarstava nadležnih za vode, ministarstava nadležnih za okoliš, kao i većeg broja drugih institucija na različitim nivoima vlasti. Neadekvatne institucionalne pretpostavke, kako navode revizori, evidentne su i u dijelu izrade i donošenja planova interventnog djelovanja u slučaju incidentnog zagađenja voda.

“U gotovo svim institucijama nadležnim za vode i okoliš istkanut je problem nedovoljnih i neadekvantih kadrovskih kapaciteta, koji je prisutan već dugi niz godina”, ističe se u izvještaju.

Anes Podić, iz “Eko-akcije”, organizacije za zaštitu okoliša, za “Nezavisne” kaže da BiH ima jako malo mora i da uopšte nije iznenađenje što nema brige za njega te da je osnovni uzrok poroblema što u BiH sistem zaštite okoliša uopšte ne postoji.

“Rijeke koje su nam zaista dragocjene i odakle se napajaju mnogobrojni gradovi su zapuštene i šta onda očekivati od tog komadića mora za koji je uvijek javna percepcija da pripada nekom drugome”, ističe Podić.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma kažu da je ovo ministarstvo donijelo rješenje i o korištenju Federalnog operativnog plana za incidentna zagađena III stepena ugroženosti u FBiH (“Sl. novine FBiH” 19/20), koji je objavljen na strani Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Nažalost, na upit “Nezavisnih” iz ovog ministarstva samo su odgovorili i da plan postoji i uputili nas na link na kojem je plan, a njegove manjkavosti i probleme na koje upućuju revizori u ovom ministarstvu nisu komentarisali.

Preuzeto: impulsportal.net

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.